« Tagasi

Vallavolikogu 20.04.2021 istung

Kambja vallavolikogu istung toimus teisipäeval 20.04.2021. a algusega kell 17.00 elektrooniliselt meet.google veebikeskkonnas. Osales 20 volikogu liiget.

PÄEVAKORD:

  1. Õssu küla Kulli detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
  2. Volikogu seisukoht Räni alevikus Lõo ja Lõovälja üldplaneeringut muutva detailplaneeringu osas

 

 

 

 

1. Õssu küla Kulli detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kuulati planeerimisspetsialisti Riivo Leiten ettekannet.

08.03.2021 esitati taotlus tunnistada kehtetuks Ülenurme vallavolikogu 18.05.2004 otsusega nr 44 kehtestatud Õssu külas asuva Kulli maaüksuse detailplaneering Lepiku tee 8a, Lepiku tee 8b, Kulli tn 1 ja Kulli tn 3 kruntide osas. Taotleja avaldas soovi, et ei soovi sellisel kujul detailplaneeringut realiseerida. Nimetatud kruntidel on kehtiv Õssu külas asuva Kulli maaüksuse detailplaneering. Detailplaneering on osaliselt realiseeritud: osaliselt krunditud ning 1 krunt on hoonestatud. Taotluses väljatoodud krundid on detailplaneeringus märgitud Pos 22, Pos 23, Pos 24 ja Pos 25. Kruntidele on määratud ehitusõigused üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks ning ehitamiseks.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 kohaselt on lubatud detailplaneering või selle osa tunnistada kehtetuks, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima ning kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Detailplaneeringu elluviimist on alustatud, kuid planeerimisseaduse § 140 lõige 2 lubab detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast osalist kehtetuks tunnistamist. Taotluses esitatud ulatuses detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine võimaldab ülejäänud osas detailplaneeringut edasi ellu viia, kuna osalise kehtetuks tunnistamisega on tagatud planeeringukohase teede ja tehnovõrkude väljaehitamine. Samuti ei rikuta planeeringuala ja naaberkinnistute omanike õigusi.

Õssu külas asuva Kulli maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu edastati arvamuse avaldamiseks piirinaabritele. Arvamuse avaldamise tähtajaks määrati 24.04.2021. Kõik piirinaabrid on edastanud oma nõusoleku detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamiseks.

Võeti vastu otsus nr 145 „Õssu külas asuva Kulli maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine " (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud). Otsusega tunnistatakse kehtetuks Kulli maaüksuse detailplaneering Lepiku tee 8a, Lepiku tee 8b, Kulli tn 1 ja Kulli tn 3 kruntide osas.

 

^

 

 

2. Volikogu seisukoht Räni alevikus Lõo ja Lõovälja üldplaneeringut muutva detailplaneeringu osas

Kuulati planeerimisspetsialist Riivo Leiten ettekannet.

Planeeringu taotleja soovib kogu ala planeerida äri- ja tootmismaaks, üldplaneeringu kohaselt on osa sellest reserveeritud elamumaaks.

Volikogu nõustus Lõo ja Lõovälja maaüksuste detailplaneeringu algatamise eeltoimingute tegemisega.

^

Repliigiks sai sõna Toomas Arumägi, kes tutvustas volikogule Kambja alevikku kavandatava vabatahtliku pääste ja kogukonnakeskuse hoone ehitushankega seonduvaid probleeme (ehituse kallinemine).

^