« Tagasi

Külitse aleviku Vabadiku planeeringu väljapanek

Kambja Vallavalitsuse 07.03.2019 korraldusega nr 967 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Vabadiku maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Vabadiku maaüksus viieks elamukrundiks, millele on määratud ehitustingimused üksikelamute projekteerimiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud kruntide tehnovõrkudega varustamine ning juurdepääs. Detailplaneering on kooskõlas algatamise hetkel kehtinud Ülenurme valla üldplaneeringuga ning kooskõlastatud detailplaneeringu lähtetingimustes nimetatud riigiasutustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 1. aprillist kuni 14. aprillini 2019 Ülenurme vallamajas aadressiga Pargi tn 2, Ülenurme alevik, ning Kambja valla veebilehel www.kambja.ee.