« Tagasi

Soinaste külas asuvate Kasela, Kurvi, Väike-Kasela, Kuslapuu tn 1a ja Tani maaüksuste ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Kambja vallavalitsus algatas 04.01.2019 korraldusega nr 829 Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 maaüksuste detailplaneeringu, kinnitas lähteseiskohad ja otsustas mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. 2020. aasta mais jagati Kuslapuu tn1 ja Kasela maaüksused eraldiseisvateks maaüksusteks. Eelnimetatud maaüksuste jagamine ei toonud kaasa planeeringuala muutmist.

Planeeringuala suurus on u 36,5 ha.

Detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualal 112 elamumaa krunti (üksikelamud, ridaelamud, korterelamud), 3 ärimaa krunti, 6 üldmaa krunti ja 9 transpordimaa krunti. Lisaks on antud lahendus ka juurdepääsudele, parkimiskorraldusele, tehnovõrkudega varustatusele, haljastusele (sh sotsiaalmaa krundi moodustamine) ja heakorrale ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Planeeringulahendus on kooskõlas üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks on määratud elamumaa.

15.12.2020 esitati detailplaneeringu eskiislahendus piirinaabritele tutvumiseks ning tähtajaks määrati 04.01.2021. Piirinaabrid esitasid oma seiskohad eskiislahendusele. Planeeringust huvitatud isik täiendas detailplaneeringu lahendust. Vallavalitsus edastas 13.03.2021 seisukohti esitanud piirinaabritele täiendatud planeeringulahenduse tutvumiseks ning tähtajaks määrati 24.03.2021.

Detailplaneeringu lahendus esitati ametiasutustele kooskõlastamiseks ning arvamuse andmiseks isikutele (sh piirinaabrid), kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse andmiseks tähtajaks oli 15.11.2021.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, põllumajandus- ja toiduametiga ning tehnovõrgu valdajatega.

Planeeringulahendusele esitati isikute (piirinaabrite) poolt arvamuse andmise perioodil arvamusi. Vallavalitsus edastas arvamuse andjatele omapoolsed seisukohad ning teavitas detailplaneeringu menetluse jätkamisest.

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsuse 26.10.2022 korraldusega nr 1028 võeti Soinaste külas asuvate Kasela, Kurvi, Väike-Kasela, Kuslapuu tn 1a ja Tani maaüksuste ja lähiala detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule.

Avalik väljapanek

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 17.–30.11.2022 Kambja vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Ülenurme alevik), Kambja teenuskeskuses (Kesk 2, Kambja alevik) ja vallaveebis siinsel leheküljel:

 


Planeeringu toimik