« Tagasi

Õssu külas asuvate Joonase, Priidu ja Epu maaüksuste detailplaneering

 

Algatamine

Kambja Vallavalitsusele on esitatud Õssu külas asuvate Joonase, Priidu ja Epu maaüksuste detailplaneeringu algatamise ettepanek, millega soovitakse planeeringualale määrata ehitustingimused äri- ja tootmishoone rajamiseks.

Kambja valla endise Ülenurme valla territooriumi osa kohta koostatud üldplaneeringuga on detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas. Üldplaneeringus on käsitletav ala määratud äri- ja büroohoonete ning erinevat liiki keskkonnaohutu tootmistega seotud hoonete rajamiseks.

Kambja Vallavalitsuse 14.02.2019 korraldusega nr 920 algatati Õssu külas asuvate Joonase, Priidu ja Epu maaüksuste detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ning otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust muuta maaüksuste sihtotstarvet äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse ning arhitektuursete tingimuste määramist äri- ja tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks anda lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Priidu maaüksuse olemasolev maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa ning Joonase ja Epu maaüksuste sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Kehtiva Kambja valla üldplaneeringule endise Ülenurme valla territooriumil on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud äri- ja tootmismaa. Planeeringualale on juurdepääs tagatud olemasolevalt Ringtee tänavalt (Ringtee lõik 4).

Planeeritava ala pindala on 0,7 ha.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse 2 äri- ja tootmismaa krunti ning kruntidele määratud ehitusõigus kuni 10 m kõrguste äri- ja/või tootmishoone ehitamiseks. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Planeerimisseaduse § 133 alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse avaldamiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse avaldamiseks määrati tähtaeg 20.10.2019. Detailplaneering on kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud ametiasutustega ning tehnovõrgu valdajatega. Piirinaabrit esitasid tähtaegselt oma arvamused planeeringulahendusele. Planeerija koostöös huvitatud isikuga täiendas planeeringulahendust. Pärast täienduste sisseviimist edastas Kambja vallavalitsus täiendatud lahenduse arvamuste avaldajatele seisukoha saamiseks ning määras tähtajaks 21.05.2021. Piirinaabrid esitasid uuesti omad seisukohad planeeringulahendusele. Vallavalitsus leidis, et esitatud märkused ei ole asjakohased, kuna need ei kuulu planeeringuga lahendatavate küsimuste alla ning detailplaneeringu menetlusega tuleb jätkata. Piirinaabritel tekib võimalus oma seisukohti uuesti esitada detailplaneeringu avaliku väljapanku kestel.

 

Vastuvõtmine

Detailplaneering on vastu võetud ja avalikule väljapanekule saadetud Kambja vallavalitsuse 04.11.2021 korraldusega nr 3544

 

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 29.11.2021 – 12.12.2021 Kambja vallamajas aadressiga Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald ning Kambja vallaveebis siinsel leheküljel: