« Tagasi

Külitse aleviku Vabadiku (94901:005:1600) maaüksuse detailplaneering

 

Algatamine

Ülenurme vallavalitsuse poole pöördus Külitse aleviku Vabadiku (94901:005:1600) maaüksuse omanik detailplaneeringu algatamise taotlusega. Detailplaneeringu algatamise ettepanekus sooviti maaüksusele planeerida elamumaa krundid. Detailplaneeringuga kavandatud tehnilise taristu (kütte-, veevarustus-, olme- ja kanalisatsioonitorustikud, telekommunikatsiooni- nõrkvoolu- ja elektrivõrgud, küttegaasi- ja elektripaigaldised, surveseadmestikud ja nende teenindamiseks vajalikud ehitised, välisvalgustus) ning sotsiaalne taristu ja avalik ruumi (detailplaneeringuga määratud avalikult kasutatav tee, kergliiklustee, liikluskorralduslik ja parkimislahendus, üldkasutatav haljastus, laste mänguväljakud, heakorraelemendid, kujundatud maastik jne) väljaehitamise kohustus on detailplaneeringust huvitatud isikul. Vastav leping on arendajate ehk planeeringust huvitatud isikute ja vallavalitsuse vahel ka sõlmitud. Planeeringu täpne lahendus ning ehitustingimused lepiti kokku edaspidiste arutelude ja piirinaabritega koostöö käigus.

Ülenurme vallavalitsuse 15.06.2017 korraldusega nr 173 algatati Külitse alevikus asuva Vabadiku (94901:005:1600) maaüksuse ja lähiala detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.
 

Vastuvõtmine

Vabadiku maaüksuse detailplaneering võeti vastu  ja suunati avalikule väljapanekule Kambja vallavalitsuse 07.03.2019 korraldusega nr 967.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Vabadiku maaüksus viieks elamukrundiks, millele on määratud ehitustingimused üksikelamute projekteerimiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud kruntide tehnovõrkudega varustamine ning juurdepääs. Detailplaneering on kooskõlas algatamise hetkel kehtinud Ülenurme valla üldplaneeringuga ning kooskõlastatud detailplaneeringu lähtetingimustes nimetatud riigiasutustega.
 

Väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 01.04 kuni 14.04.2019 Kambja vallamajas ja Kambja vallaveebis siinsel leheküljel.
 

Dokumendid

Joonised:

Dokumendid digiallkirjastatud pakina: