« Tagasi

Kodijärve küla Ranna maaüksuse (28201:008:0101) detailplaneering


Algatamine

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegija on OÜ Fertiilsuse Keskus. Algatamise taotlus laekus 17.06.2013.a. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Kambja vallavalitsuse 27.06.2013.a. korraldus nr 1036 Ranna (kü tunnus 28201:008:0101) maaüksuse detailplaneeringu algatamise kohta. 

Planeeringu eesmärgiks on Ranna maaüksusele hoonestusala piiritlemine, ehitusõiguse määramine ning lahenduste andmine vajalike teede ja kommunikatsioonivõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 1,3 ha.  Kuna planeeringu koostamise käigus selgus, et piiranguvööndisse ei ole Pangodi maastikukaitsealal lubatud rajada omapuhastit, siis planeeringualasse on kaasatud Rannanõlva maaüksuse osaala, kuhu planeeritakse reovee puhastamiseks imbsüsteem. 

 

Vastuvõtmine

Vastu võetud Kambja vallavalitsuse 09.082018 korraldusega nr 564. Väljapaneku tähtaega on pikendatud Kambja vallavalitsuse korraldusega 23.08.2018 nr 572
 

Väljapanek

Planeeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 17. september kuni 30. september 2018 Kambja vallamajas ja vallaveebis. Laekus vastuväiteid.

 

Planeeringu dokumendid: