Teede korrashoid

Kambja vallavalitsus teostab teede korrashoidu kohalikel teedel (vallateed ja avalikuks kasutuseks määratud erateed) kommunaalettevõtete ja allhangete kaudu. Riigiteid haldab transpordiamet, metsateid ehitusseadustiku tähenduses RMK.

Avalikult kasutatav tee on riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks õigusaktides sätestatud piiranguid järgides.

Riigitee on riigile kuuluv tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab transpordiamet.

Kohalik tee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee.

Avalikkusele ligipääsetav eratee on tee, mis on tee omaniku poolt määratud avalikkusele suunatud funktsiooniga ja mis ei ole riigitee või kohalik tee.

Vaata kaarti

Talihoole Kambja valla kohalikel teedel

Lumetõrjet riigiteedel korraldab transpordiamet, metsateedel RMK.

Kambja vald korraldab lumetõrjet vallateedel ning avalikuks kasutamiseks antud erateedel.

Hooldustsüklit alustatakse pärast lumesaju või tuisu lõppu või lumesaju korral alates lumekihi kriitilise paksuse (10 cm)  saavutamisest.

Kambja valla kohalikud teed vabastatakse lumest 12 h ja erateed 24 h jooksul alates hooldustsükli algusest. Ekstreemsete olude korral võib hoolduse aeg olla poole pikem.

Esmalt lükatakse puhtaks suuremad teed ja seejärel puhastatakse kõrval harud.

Kambja vallas teeb avalikus kasutuses olevatel kohalikel teedel lumetõrjet OÜ Ülenurme Teed ja hoolduspartnerid allahanke korras. Ülenurme ja Tõrvandi piirkonna kõnniteid hooldab OÜ Olme.

Elanike soovil lükatakse lund ka erateedel nende majapidamisteni, kus elatakse aasta läbi. Oluline on, et elanikud on registreeritud oma tegelikku elukohta ning et neile ei ole antud omavalitsuse poolt prügiveo vabastust.

Talvisele teehoolduse nõuded on kehtestatud majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015. a määrusega nr 92 „Tee seisundinõuded".

Lumetõrje tegemisel lähtutakse talviste seisundinõuete tasemest nr 1 ehk koheva lume puhul peab lumekihi paksus olema 10 cm, millest alates alustatakse hooldamist igal juhul. Väiksema lumekihi ning tuisu korral hinnatakse olukorda ja teid puhastatakse vastavalt vajadusele.

Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palub vallavalitsus erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud või helkurpaelaga seotud).

Tähistada tuleb ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.

Teeservades peab võsa ja ülekasvanud olema piiratud vähemalt 3,5 m kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine.

Lund saab lükata teel mille laius on vähemalt 4 m ja teeserva jääb veel piisavalt ruumi ka lumevalli jaoks.

 

Vald ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311) või sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt „eratee" ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.

Alevikes ja mujal tiheaasustusega alal palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde ja kõnniteedele mitte parkida, sest see takistab oluliselt lumetõrjetöid.

Lumetõrjega seotud muredest saab teada anda OÜ-le Ülenurme Teed telefonil 5843 8670 või ööpäevaringselt e-postile yl.teed@ylenurme.ee või www.kambja.ee/teavita-probleemist.

Ülenurme ja Tõrvandi piirkonna kõnniteede hooldamisega seotud probleemidest anda teada OÜ-le Olme tel 521 6956 e-post olme@ylenurme.ee.

Lisainfo: Ülo Plakso, Kambja Vallavalitsuse haldusjuht, 5684 1034, ulo.plakso@kambja.ee

Riigi- ja kohalike teede kaart

Peenikese kollase joonega on tähistatud kohalikud teed.


Ava kaart uues aknas