Teated

« Tagasi

Võeti vastu valla arengukava aastateks 2023–2030

Kambja vallavolikogu võttis 19.10.2022 istungil vastu Kambja valla arengukava aastateks 2023–2030.

Arengukava on valla arengut suunav strateegiline dokument, mille alusel tehakse investeerimisotsuseid. Arengukava elluviimiseks vajalikud vahendid kavandatakse valla eelarvestrateegias ja need täpsustatakse valla eelarves. Iga-aastase arengukava ülevaatamise käigus korrigeeritakse ka eelarvestrateegiat ja pikendatakse seda ühe aasta võrra.

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks moodustati juhtrühm, kes koordineeris erinevaid teemavaldkondi. Juhtrühma ülesandeks oli läbi töötada oma valdkonda puudutav varasemalt kirja pandud arengukava analüüsida valdkonna peamisi arengutrende, väljakutseid ja võimalusi ning koostada detailne tegevuskava aastateks 2023–2026. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise tervikprotsessi juhtisid arendusjuht Kristi Kull ja finatsjuht Eve Jaanus.

Arengukava eelnõu avalikustati koos eelarvestrateegia eelnõuga valla kodulehel perioodil 26.09–10.10.2022. Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava ja eelarvestrateegia kohta arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha 10. oktoobrini.

Määrus jõustub 01.01.2023.