Teated

« Tagasi

Raanitsa küla Metsamäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kambja vallavalitsus algatas 27.04.2022 korraldusega nr 415 Raanitsa külas asuva Metsamäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad.

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Metsamäe maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka juurdepääsud, parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja heakord.

Planeeringuala suurus on ca 2 ha.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Kambja valla endise Kambja valla territooriumi üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt on maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud osaliselt säilitatav metsamaa ja teisalt hõlmab maa-ala ka maaparandatud ala. Detailplaneeringu koostamise kohustus tuleneb üldplaneeringust, mille kohaselt on ehitusõiguse saamiseks vajalik koostada detailplaneering juhul, kui lähima olemasoleva hoonete kompleksini on vähem kui 250 m.