Teated

« Tagasi

Pühi küla Vana-Sepa maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Kambja vallavolikogu algatas 19.10.2022 otsusega nr 82 Pühi külas asuva Vana-Sepa maaüksuse detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad.

Planeeringuala suurus on u 3 ha.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Vana-Sepa maaüksus elamumaa kruntideks ja määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldplaneeringus ei ole planeeringualale kavandatud uut juhtotstarvet. Maatulundusmaale reserveeritud juhtotstarbega alal on lubatud üldplaneeringu kohaselt elamumaa maakasutuse sihtotstarve, kui minimaalne krundi suurus on vähemalt 3000 m². Seega on taotletav tegevus kooskõlas üldplaneeringuga.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.