Sotsiaaltoetused

13.08.18

Toetust on õigus määrata isikule, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald või vältimatut sotsiaalabi taotlevale inimesele, kui määrusega ei ole sätestatud teisiti.

Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abi vajava isiku kohta.

Lapsest lähtuvate toetuse maksmise aluseks on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Kambja vallas.

Taotlemine

Toetuse taotlemiseks esitab isik vallavalitsusele järgmised dokumendid:

  • vormikohane allkirjastatud taotlus paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud taotlus elektrooniliselt;
  • sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemisel andmed leibkonna sissetulekute kohta (palgatõend, pangaväljavõte vms);
  • taotluses nõutud kulusid tõendavad dokumendid.

Toetuse taotluse menetlemine ja toetuse määramine

Taotlust menetlev ametnik hindab vajadusel kodukülastuse või vestluse ja majandusliku olukorra analüüsi põhjal toetuse saaja abivajadust.

 

Hetkel saab iseteeninduses täita või allalaadida järgmiseid toetuste taotlusi: