Kristi Kull

arendusjuht

tel +372 527 6413
e-post kristi.kull@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Arendusjuhi ametikoha põhieesmärk on valla põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine, valla arengukava väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine ning arengukavast tulenevate ülesannete täitmisele igakülgne projektialane kaasaaitamine. Projektide koostamine ning elluviimise koordineerimine.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • selgitab välja Kambja valla poolt valla arengu seisukohalt lahendamist vajavad vallaelu probleemid ning teeb ettepanekuid vallavolikogule ja – valitsusele nende lahendamiseks
 • koordineerib valla arengukavade täiendamist ja muutmist
 • koostab ja uuendab koostöös finantsjuhiga valla eelarvestrateegiat vastavalt kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusele
 • algatab ja koostab projekte ning otsib võimalusi nende rahastamiseks
 • nõustab vallavalitsuse asutusi projektide koostamisel
 • algatab õigusaktide projektide koostamise ja esitamise vallavalitsusele ja volikogule oma töövaldkonda kuuluvates küsimustes
 • täidab muid kohustusi, mis tulenevad seadusandlikest aktidest, valla põhimäärusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning vallavanema käskkirjadest
 • osaleb üldplaneeringu ja detailplaneeringute koostamisel
 • nõustab, juhendab, korrigeerib ja kontrollib vallavalitsuse asutuste arengukavade täitmist
 • arendab ja koordineerib valdadevahelist koostööd
 • tagab valla arendus-, investeerimisalast tegevust kajastavate artiklite ja andmete avaldamise vallalehes ja valla kodulehel
 • vastab avaldustele ja teabenõuetele ja koostab kirjad oma pädevusse kuuluvates küsimustes
 • koordineerib, juhendab ja kontrollib vallavalitsuse ja tema asutuste arendusalast tegevust, teeb ettepanekuid tegevuste parandamiseks ja esinevate puuduste kõrvaldamiseks
 • allkirjastab ja viseerib koostatud dokumendid kooskõlas asjaajamiskorraga ning tagab nõuetekohase toimingute tegemise oma töövaldkonnas laekunud dokumentide ja kirjadega ning vastutab selle eest
 • teostab vallavalitsuse ja tema asutuste sisekontrolli, et teha kindlaks ja teha ettepanekuid soovimatute sündmuste lahendamiseks.