Korteriühistu jäätmemajandustoetus

16.06.22

Korteriühistute toetuse taotlemise 2022. a taotlusvoor on avatud 15.06.- 15.08.2022. a

Toetust saavad taotleda Kambja valla korteriühistud. Toetuse suurus jäätmemaja ehitamisel või süvakogumismahutite paigaldamisel segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, segapakendi, biojäätmete ja klaasi konteinerite-mahutite jaoks on kuni 50 protsenti kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 4000 eurot või 3000 eurot iga ühistaotluses osaleva korteriühistu kohta.

Toetuse saamiseks vajalikud dokumendid tuleb vallavalitsusele esitada elektrooniliselt aadressil vald@kambja.ee hiljemalt 15. august 2022.

Toetuse taotlemine

 Toetuse saamiseks peab taotleja esitama:

 1. avalduse, milles esitatakse taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms), toetatav tegevus ning projekti kogumaksumus;

 2. korteriühistu üldkoosoleku otsus toetuse taotlemiseks;

 3. vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus toetatava tegevuse kohta;

 4. maa omaniku nõusolek, kui tegevus on kavandatud võõrale maale;

 5. süvakogumismahuti paigaldamise eskiisprojekt (sealhulgas asendiplaan ja ajakohane geodeetiline alusplaan) või alla 20 m2 ehitusaluse pinnaga või jäätmemaja arhitektuurne eskiisprojekt (sealhulgas asendiplaan mõõtkavas 1:500, põhiplaan, illustratiivsed vaated koos selgitusega), tegevuste täpne plaan, kirjeldus ning vajadusel illustratiivsed vaated koos selgitusega.

*ehitusteatis või ehitusluba, võib esitada peale toetuse andmise otsuse tegemist

Jäätmemaja rajamise või süvakogumismahutite paigaldamisele esitatavad nõuded

Jäätmemaja rajamisele esitatavad nõuded:

 1. Jäätmemaja tuleb rajada kõvakattega alusele.
 2. Tuleb välja selgitada, kas jäätmemaja kavandatava asukoha all maa sees ei ole tehnovõrke või -rajatisi. Tehnovõrkudele või -rajatistele kohakindlat jäätmemaja paigaldada ei tohi, kuid mõnel juhul on lubatud (nt trassiehituse vm tegevuse ajaks) teisaldatava jäätmemaja ehitamine. Kui tehnovõrkudele või -rajatistele soovitakse paigaldada teisaldatavat jäätmemaja, tuleb jäätmemaja kavandatav asukoht kooskõlastada tehnovõrgu või -rajatise omanikuga.
 3. Jäätmemaja tuleb paigaldada nii, et jäätmeveokil oleks tagatud takistamatu juurdepääs konteinerite vahetusse lähedusse. Samuti tuleb tagada ratastega konteinerite paiknemine kõvakattega (asfalt, betoon vms), ümbritsevaga samal tasapinnal paikneval alusel, et oleks võimalik konteinereid veoki juurde toimetada. Ligipääsutee laius peab olema vähemalt 4 m ja kõrgus tee kohal vähemalt 6,5 m.
 4. Nõuded jäätmemajale:
  - peab sobituma keskkonda;
  - lamekatus või ühepoolse kaldega katus. Hea arhitektuurse lahenduse korral viilkatus;
  - võib olla ilma katuseta;
  - seinamaterjalina ei ole vastuvõetav plekk, profiilplekk ega plastid, nõutav on puit;
  - peab vastama võimalikele tuleohutusnõuetele;
  - uste laius peab olema vähemalt 1,6 m; 1100 l mahutite kasutamisel 1,8 m.

Süvakogumismahutite paigaldamisele esitatavad nõuded:

 1. Süvakogumismahutite ümber peab jääma vähemalt 1 m vaba ruumi.
 2. Süvakogumismahutite kohale ei tohi jääda puuoksi ega õhuliine, vaba ruumi peab olema vähemalt 7 m.
 3. Süvakogumismahutid tuleb paigaldada nii, et jäätmeveokil oleks tagatud takistamatu juurdepääs konteinerite vahetusse lähedusse. Töötsoon konteinerite ees tuleb hoida puhas lumest ja jääst, et oleks võimalik laadimistööde teostamine. Ligipääsutee laius peab olema vähemalt 4 m ja kõrgus tee kohal vähemalt 6,5 m.
 4. Süvamahutite täiendav ankurdamine. Soovitame süvamahutite paigaldamisel kasutada lisaankurdust, sest on esinenud juhtumeid, kui süvamahutid kõrge põhjavee taseme tõttu maa seest välja kerkivad. Lisaankurdusest loobumisel soovitame konsulteerida mõne geoloogiaettevõttega.


Täiendav teave:

Taivo Prants, keskkonnaspetsialist