« Tagasi

Lammassoo hüdrotehniline uurimistöö ja sademevee modelleerimine

Eksperthinnang on koostatud Kambja vallavalitsuse tellimusel. Töö eesmärk on Lammassoo eesvoolukraavil läbi viia uurimistööd, et hinnata eesvoolu ja selle rajatiste hüdrotehnilist seisukorda ning olemasolevat läbilaskevõimet. Samuti hinnatakse antud tööga eesvoolu juhitavat sademevee voolhulka ning kontrollitakse, kas eesvoolu ja sellel olevate rajatiste läbilaskevõime on tagatud, arvestades perspektiivsete arenduste sademeveest tulenevat koormust (sh Tõrvandi kooli ja keskusalast tekkiv sademevesi). Samuti antakse hinnang eesvoolu parema toimimise tagamiseks vajalike tööde mahtude ning nende ligikaudsete maksumuste kohta. Vastavalt lähteülesandele on koostatud Lammassoo kraavi ja selle kraavi valgala sademeveemudel. Mudeli koostamiseks on kaardistatud vastavalt olemasolevale teostusdokumentatsioonile Lammassoo valgalale rajatud sademeveekanalisatsioon.

Uuritud Lammassoo eesvool asub Tartu maakonnas Kambja vallas Tõrvandi ja Ülenurme alevikus ning Soinaste külas. Eesvool algab Soinaste külas Masso katastriüksuse (28301:001:0709) kirde nurgas asuvast neelukaevust ning lõppeb Ülenurme alevikus suubumisega Porijõkke. Eesvoolu kogupikkus on 2,9 kilomeetrit. Eesvoolu ülaveepoolseim lõik kulgeb 528 m pikkuselt kanaliseeritult (kollektoreesvooluna). Uuritud kraav on maaparandussüsteemi eesvool (2104440020040/001). Uuritud kraav teenindab kahte maaparandussüsteemi (Lammassoo, 2104440020040/001 ja Ülenurme Vana 2104440020040/002). Uurimistööde raames uuriti Lammassoo eesvoolu, seal paiknevate truupide, rajatiste ja sinna suubuvate kraavide ning drenaaži- ja sademeveetorude tehnilist seisukorda.