« Tagasi

Koostatav uus üldplaneering

Kambja valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu esitamine kooskõlastamiseks/arvamuse avaldamiseks

Koostatav valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne esitatakse kooskõlastamiseks riigiasutustele ja arvamuse andmiseks isikutele ja asutustele kes on üldplaneeringu ja KSH aruande eskiislahendusele esitanud ettepanekuid. 
Üldplaneering koosneb seletuskirjast ja kaardimaterjalist, mis moodustavad tervikliku planeeringulahenduse. 

AVAN KAARDIRAKENDUSE

Seletuskiri

Joonis 1: Maakasutus

Joonis 2: Piirkondlikud ehitustingimused

Joonis 3: Väärtused ja piirangud

Joonis 4: Taristu

Lisa 1: Rohevõrgustiku analüüs 

Lisa 2: Alusanalüüs 

Lisa 3: KSH aruanne (eelnõu) 

Lisa 4: Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus 

Lisa 5: Riiklikud looduskaitse- ja kultuuriväärtused 

Lisa 6: Maardlad ja mäeeraldised 

Lisa 7: Kambja valla elanike liikuvusuuring 

Lisa 8: Liiklusmüra hinnang 

Lisa 9: Pangodi maastikukaitseala üldplaneering

Eelnõude avalikustamisel ja aruteludel esitatud ettepanekud ja Kambja Vallavalitsuse seisukohad (seisuga 28.02.2023)

 

Kooskõlastamisel võivad riigiasutused veel esitada arvamusi ja ettepanekuid. Samuti võivad arvamusi esitanud isikud esitada üldplaneeringule ja KSH aruandele täiendavaid arvamusi ja ettepanekuid. Kõik laekunud arvamused ja ettepanekud arutatakse läbi üldplaneeringu töögrupis ning vastavalt vajadusele täiendatakse ja täpsustatakse üldplaneeringut ja KSH aruannet. 

Seejärel suunab vallavalitsus üldplaneeringu vastuvõtmiseks Kambja Vallavolikogule. 
Vastuvõetud üldplaneering pannakse avalikule väljapanekule, kus iga isik saab vajadusel sellega tutvuda ning esitada oma arvamuse. 


Varasem menetlus

Laekunud ettepanekud ja Kambja vallavalitsuse seisukohad.  28.02.2023

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu

Üldplaneeringu seletuskiri | pdf

Joonis 1: Maakasutus | pdf | 7,88 MB

Joonis 2: Piirkondlikud ehitustingimused | pdf

Joonis 3: Väärtused ja piirangud | pdf | 9,72 MB

Joonis 4: Taristu | pdf | 9,14 MB

Lisa 1: Rohevõrgustiku analüüs | pdf | 6,28 MB

Lisa 2: Alusanalüüs | pdf | 4,93 MB

Lisa 3: KSH aruanne | pdf | 3,55 MB

Lisa 4: Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus | pdf 

Lisa 5: Riiklikud looduskaitse- ja kultuuriväärtused | pdf

Lisa 6: Maardlad ja mäeeraldised | pdf

Lisa 7: Kambja valla elanike liikuvusuuring | pdf | 7,96 MB

Lisa 8: Liiklusmüra hinnang | pdf 

Lisa 9: Pangodi maastikukaitseala üldplaneering | pdf

 

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu korduv avalik väljapanek toimus perioodil 07.11.–06.12.2022.

Avalikud arutelud toimusid 13.-15.12.2022 Kambjas, Uhtil ja Külitsel.

 

Kambja valla üldplaneeringu alusuuringute teostamist rahastati meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus". Projekti „Kambja valla liikuvustaristu kavandamine ja läbimõeldud suunamine" raames toetati liikuvusuuringu teostamist 7200 euroga ning ettevõtlusanalüüsi teostamist 4800 euroga.