« Tagasi

Ülenurme aleviku Tartu mnt 54 (end. Villa) (94901:007:1158) maaüksuse ning lähiala detailplaneering

Algatamine

Ülenurme Vallavalitsuse poole on pöördunud Ülenurme alevikus asuva Villa praeguse nimega Tartu mnt 54 (94901:007:1158) maaüksuse kinnistu omanik J. Roots Timber OÜ esindaja Jaanus Roots taotlusega algatada detailplaneering. Detailplaneeringu ettepanekus soovitakse kinnistutele moodustada äri-ja tootmishoonete ehitusõigusega krundid. Planeeritava ala suuruseks on ca 3,5 ha ja ala piirneb põhja poolt ärimaaga, lõunast detailplaneeringualaga kuhu on planeeritud elamumaa krundid, ida poolt Tartu-Ülenurme tee riigimaanteega ja lääne poolt Tartu-Petseri raudteega. Ülenurme valla üldplaneeringuga on detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas.

Ülenurme alevikus asuva Villa (94901:007:1158) maaüksuse ning lähiala detailplaneering algatati Ülenurme Vallavalitsuse 17.10.2013 korraldusega nr 216 „Ülenurme alevikus asuva Villa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine".

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Ülenurme Vallavalitsuse 17. oktoobri 2013. a. korraldus nr 216 ja korralduse lisa 1 „Ülenurme alevikus asuva Villa (94901:007:1158) maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu lähtetingimused"; Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegi OÜ Timber esindaja Jaanus Roots (ettepanek 13.06.2013 nr 7-8/1029). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse andmise ärihoone ehitamiseks ning lahenduse andmine juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega varustamisele. Ülenurme valla üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala määratud perspektiivseks äri- ja tootmismaaks. Üldplaneeringuga on määratud maa-alade peamine kasutusotstarve, mis tähendab, et detailplaneeringute koostamise korral peab vähemalt 75% ulatuses säilima üldplaneeringus kavandatud maakasutus. Planeeritava ala suurus on ca 3,5 ha. Andmed planeeritava ala krundi kohta: Villa kü (94901:007:1158) – krundi pindala 3,3 ha; olemasolev maakasutuse sihtotstarve: 100% maatulundusmaa; kinnistu omanik J.Roots Timber OÜ (10770584).

 

Vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Planeering võeti vastu Ülenurme Vallavalitsuse 16.07.2014 korraldusega nr 198 "Ülenurme alevikus asuva Villa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine".  Avalik väljapanek toimus Ülenurme vallamajas 11. august 2014 kuni 25. august 2014 vallavalitsuse tööajal ja Ülenurme valla kodulehel.
 

Kehtestamine

Detailplaneering kehtestati Ülenurme Vallavolikogu 18.08.2015 otsusega nr 29 "Ülenurme alevikus asuva Tartu mnt 54 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine".
 

Planeeringu dokumendid

 

Kinnistu planeeringujärgne jagamine

Kinnistu on jagatud Ülenurme Vallavalitsuse 21.09.2015.a korraldusega nr 264 "Ülenurme alevikus asuva Tartu mnt 54 katastriüksuse planeeringujärgne jagamine. Sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine" kolmeks kinnistuks - Tartu mnt 54, Tartu mnt 52 ja Tartu maanteeks (transpordimaa).