« Tagasi

Räni alevikus asuvate Rosenbergi ja Piirikese maaüksuste detailplaneering

 

Algatamine

Kambja vallavalitsuse poole pöördus Räni alevikus asuvate Rosenbergi ja piirikese maariksuste kaasomanik detailplaneeringu algatamise ettepanekuga. Detailplaneeringuga on kavas moodustada äri- ja tootmismaa otstarbega krundid ja määrata neile ehitustingimused. Üldplaneeringuga on detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas. 

Kambja vallavalitsuse 22.02.2018 korraldusega nr 195 algatati Rosenbergi (94901:001:0281) ja Piirikese (94901:005:1113) maaüksuste detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad.

 

Vastuvõtmine

Ülldplaneeringu kohaselt on planeeringuala määratud perspektiivseks äri- ja tootmismaaks. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Ülenurme vallaosa üldplaneeringuga. Planeeritavale alale on kavandatud 8 äri- ja tootmismaa krunti ning kolm transpordimaa krunti, millest kaks on juurdepääsutee rajamiseks ning üks perspektiivse kogujatee jaoks.

Detailplaneeringu lahendus esitati ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse avaldamiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Detailplaneering on kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud ametiasutustega ning tehnovõrgu valdajatega. Piirinaabrite arvamusi laekus üks, milles maaomanik ei soovi, et maanteeameti poolt kavandatav kogujatee läbiks arvamuse avaldaja kinnistut. Arvamuse avaldaja ja detailplaneeringu koostajaga toimus koosolek, kus arvamuse avaldajale selgitati, et kogujatee asukoht on määratud valla üldplaneeringu ning Viljandi maantee teemaplaneeringuga.

Kambja vallavalitsuse 22.10.2020 korraldusega nr 2240 võeti vastu Räni alevikus asuvate Piirikese ja Rosenbergi maaüksuste detailplaneering ning korraldati detailplaneeringu avalik väljapanek.

 

Avalik väljapanek

Avalik väljapanek toimus 16.-30.11.2020 Kambja vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Ülenurme) ja Kambja vallaveebis.

Avaliku väljapaneku kestel ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid ei esitatud.

 

Kehtestamine

Kambja vallavalitsuse 14.01.2021 korraldusega nr 2448 kehtestati Räni alevikus asuvate Piirikese ja Rosenbergi maaüksuste detailplaneering.

 

Planeering