« Tagasi

Lemmatsi küla Lillemäe tn 3 krundi detailplaneering

Lillemäe tn 3 krundil kehtib Lillemäe maaüksuse detailplaneering (kehtestatud Ülenurme vallavolikogu 25.01.2005 otsusega nr 6). Lillemäe tn 3 osas on realiseeritud ehitusõigus vastavalt detailplaneeringule. Planeering määrab uue hoonestusala ning suurendab ehitisealust pindala vastavalt üldplaneeringule. Muus osas jäävad kehtima varasema detailplaneeringu tingimused.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringuga ja on kooskõlastatud päästeametiga ning tehnovõrgu valdajatega. 

Kehtestamine

Kambja vallavalitsus kehtestas Lemmatsi külas asuva Lillemäe tn 3 maaüksuse detailplaneeringu 28.06.2022 korraldusega nr 605.

Algatamine

Kambja vallavalitsusele esitati detailplaneeringu algatamise ettepanek Lemmatsi külas asuva Lillemäe tn 3 krundile (kü tunnus  94901:005:1001). 

Vallavalitsus algatas 20.01.2022 korraldusega nr 70 Lemmatsi külas asuva Lillemäe tn 3 maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks.

Detailplaneeringu lahendus esitati ametiasutustele kooskõlastamiseks ja isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse andmiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse andmiseks määrati tähtaeg 13.05.2022. a.

Planeeringulahendusele isikute (piirinaabrite) poolt arvamusi ei esitatud.

Vastuvõtmine 

Lemmatsi külas asuva Lillemäe tn 3 maaüksuse detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule vallavalitsuse 19.05.2022 korraldusega nr 486.

Avalik väljapanek

Planeeringuga sai tutvuda 09.–22.06.2022. Avaliku väljapaneku ajal ei esitatud planeeringulahenduse osas ettepanekuid, seisukohti ega arvamusi.