« Tagasi

Külitse aleviku Haage tee 29 maaüksuse (94901:005:0771) ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Haage tee 29 maaüksuse omanik OÜ Springday (reg kood 14379055) esindaja Meelis Lokk esitas Kambja vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks Külitse alevikus asuvale Haage tee 29 maaüksusele (katastriüksuse tunnus 94901:005:0771).

Kambja Vallavalitsuse 14.11.2019 korraldusega nr 1490 algatati Külitse alevikus asuva Haage tee 29 maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning lähteseisukohad.

Planeeringu eesmärgiks on Haage tee 29 maaüksuse jagamine 8 eraldiseisvaks krundiks ning ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone osaliseks lammutamiseks ja sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramine päikeseelektrijaama(de) rajamiseks ning anda lahendus kruntide tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsuteede rajamiseks, haljastuse rajamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. Haage tee 29 krundi maakasutuse olemasolev sihtotstarve on 100% tootmismaa.

Planeeringualale on juurdepääs tagatud olemasolevalt Külitse järve riigiteelt nr 22194. Planeeringuala suurus on ca 1,9 ha.

Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil.

Detailplaneeringu algatamise juures määrati kohustus koostada keskkonnamõjude eelhinnang, mille tulemusel tuleb koostada korraldus keskkonnamõjude strateegiliseks hindamiseks või mitte. Hendrikson & KO OÜ koostas detailplaneeringule KSH eelhinnangu. Eelhinnangu käigus jõuti järeldusele, et detailplaneeringu realiseerimisel (kavandatava tegevuse elluviimisel) ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. Samuti on välja toodud leevendavad meetmed ebasoodsate mõjude välistamiseks. Planeerimisseaduse alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse avaldamiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Detailplaneering on kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud ametiasutustega ning tehnovõrgu valdajatega. 

Arvamuse avaldamiseks määrati tähtaeg 16.03.2020. Tähtaegselt avaldasid arvamust kolm isikut, kellest ühe isiku seisukohalt ei ole vastuväiteid planeeringulahendusele. Kaks isikut esitasid ettepanekud detailplaneeirngu lahendusele. Asjast huvitatud isik leidis, et esitatud arvamused on sellised, mis ei ole detailplaneeringu faasis lahendatavad, kuna ei kuulu detailplaneeirnguga lahendavate ülesannete hulka. Sama arvamuse võttis ka Kambja vallavalitsus. Kuna ülejäänud isikud arvamust ei avaldanud, siis vastavalt planeerimisseadusele eeldas Kambja vallavalitsus, et arvamuse andjad ei soovi planeeringu kohta arvamust avaldada ning nõustuvad esitatud detailplaneeringu lahendusega. 

 

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsuse 23.04.2020 korraldusega nr 1840 võeti planeering vastu ja määrati avalik väljapanek.

 

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 22.05.2020 – 05.06.2020 Kambja vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Ülenurme alevik) ning Kambja vallaveebis. Avaliku väljapaneku kestel ettepanekuid, märkuseid ega vastuväiteid ei esitatud.


Kehtestamine

Kambja vallavalitsuse 09.07.2020 korraldusega nr 1999 kehtestati Külitse alevikus asuva Haage tee 29 maaüksuse (kü tunnus 94901:005:0771) detailplaneering.