« Tagasi

Kavandu külas asuvate Matsijärve, Kaldamatsi ja Järvematsi maaüksuste detailplaneering

 

Planeeritava ala pindala on u 15 ha.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt on ehitusõigus kavandatud igale maaüksusele kuni 3 hoone püstitamiseks (sh üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kaks kuni 6 m kõrgust abihoonet), mille ehitisealune pind on kokku kuni 500 m². Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala väärtuslikul maastikul. Väärtuslikul maastikul on lubatud ehitusõigust määrata projekteerimistingimustega, kui lähima hoonete kompleksini jääb vähemalt 250 m. Lähtudes olemasolevatest kruntidest jääksid kavandatud hoonete kompleksid teineteisele lähemale kui 250 m ning sellest tulenevalt on detailplaneeringu koostamise kohustus.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, transpordiametiga ning tehnovõrgu valdajatega.

Kehtestamine

Kambja vallavalitsus kehtestas 16.06.2022 korraldusega nr 579 Kavandu külas asuvate Matsijärve, Kaldamatsi ja Järvematsi maaüksuste detailplaneeringu. 

Algatamine

Kambja vallavalitsus algatas 22.04.2021 korraldusega nr 2822 Kavandu külas asuvate Matsijärve, Kaldamatsi ja Järvematsi maaüksuste detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks. (Lähteseisukohad | pdf)

Detailplaneeringu lahendus esitati ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse andmiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse andmiseks määrati tähtaeg 16.04.2022. a. Planeeringulahendusele isikute (piirinaabrite) poolt arvamusi ei esitatud.

Vastuvõtmine

Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kambja vallavalitsuse 27.04.2022 korraldusega nr 418

Avalik väljapanek

Planeeringuga sai tutvuda 24.05–07.06.2022. Avaliku väljapaneku ajal ei esitatud planeeringulahenduse osas ettepanekuid, seisukohti ega arvamusi.

Planeeritava ala pindala on u 15 ha.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt on ehitusõigus kavandatud igale maaüksusele kuni 3 hoone püstitamiseks (sh üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kaks kuni 6 m kõrgust abihoonet), mille ehitisealune pind on kokku kuni 500 m². Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala väärtuslikul maastikul. Väärtuslikul maastikul on lubatud ehitusõigust määrata projekteerimistingimustega, kui lähima hoonete kompleksini jääb vähemalt 250 m. Lähtudes olemasolevatest kruntidest jääksid kavandatud hoonete kompleksid teineteisele lähemale kui 250 m ning sellest tulenevalt on detailplaneeringu koostamise kohustus.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, transpordiametiga ning tehnovõrgu valdajatega.