« Tagasi

Kambja aleviku Ülase tn 2a maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering

Planeeringuala pindala on u 11,2 ha.

Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Ülase tn 2a maaüksusest 42 krunti: 4 äri- ja tootmismaa krunti, 33 elamumaa krunti, 3 transpordimaa krunti ja 2 üldkasutatava maa krunti. Kruntidele POS 5,6 ning POS 17-36 on lubatud igale krundile ehitada 1 elamu ja 1 abihoone. Kruntidele POS 7, 8 ja 10 on lubatud ehitada kuni 8-boksiline ridaelamu, kaksikelamu või üksikelamu. Kruntidele POS 9, 11-16 ja 37 on lubatud ehitada kuni 12korteriline korterelamu, kuni 8-boksiline ridaelamu või kaksikelamu. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Kambja valla territooriumil, mille kohaselt on maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud osaliselt elamumaa ning osaliselt äri- ja tootmismaa.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, põllumajandus- ja toiduametiga (põllumajandusamet), transpordiametiga (maanteeamet) ning tehnovõrgu valdajatega.

Kehtestamine

Kambja alevikus asuva Ülase tn 2a maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 02.06.2022.a. korraldusega nr 542.

Algatamine

Kambja vallavalitsus algatas 04.06.2015 korraldusega nr 501 Kambja alevikus asuva Ülase tn 2a maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. 

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsus võttis 11.02.2021 korraldusega nr 2571 vastu Kambja alevikus asuva Ülase tn 2a maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu ning suunas avalikule väljapanekule.

Avalik väljapanek ja arutelu

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 11.-24.03.2021 Kambja vallavalitsuse kantseleis ja vallaveebis.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil esitati planeeringulahenduse osas ettepanekuid-seisukohti-arvamusi. Seisukohtade laekumise järgselt korraldati 19.05.2021 avalik arutelu. Kuna arvamuse andja avalikule arutelule ei ilmunud, siis edastas Kambja vallavalitsus arvamuse andjale 22.07.2021 kirjaga seisukohad laekunud arvamuste osas. Planeeringulahendust korrigeeriti osaliselt. Kambja vallavalitsus edastas 04.02.2022 kirjaga teistkordselt seisukohad esitatud arvamuste osas. Seisukohtade esitamisele järgnes koheselt arvamuse andjaga kirjavahetus, kuid selle lõppedes vastamata küsimusi üles ei jäänud. Avaliku väljapaneku jooksul esitatud arvamuste osas ei jäänud üles lahendamata märkusi.