Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Ülenurme aleviku Villa kinnistu (94901:001:0211) ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Planeering algatati Ülenurme vallavalitsuse 12.10.2017 korraldusega nr 306.

Ülenurme vallavalitsuse poole on pöördunud osaühing Ülenurme Investeeringud esindaja Alan Uibo taotlusega algatada Villa maaüksuse detailplaneering. Maaüksust hõlmab Ülenurme vallavolikogu 08.02.2011 otsusega nr 6 kehtestatud Villa maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringus algatamise ettepanekus soovitakse muuta kehtivas detailplaneeringus toodud 9 krundi (positsioonid 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ja 63) piire selliselt, et moodustuks 13 krunti ja 4 krundi (positsioonid 45, 46, 47 ja 48) piire selliselt, et moodustuks 5 krunti. Kruntide kasutamise sihtotstarbeks jääb elamumaa.

Ülenurme valla üldplaneeringuga on detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas. 

 

Vastuvõtmine

Detailplaneering on vastu võetud Kambja vallavalitsuse 02.08.2018 korraldusega nr 547.


Väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 14.08 kuni 28.08.2018 Kambja vallavalitsuse kantseleis ja vallaveebis. Ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud

 

Kehtestamine

Villa maaüksuse ja lähiala detailplaneering on kehtestatud Kambja vallavalitsuse 07.09.2018 korraldusega nr 600.

 

Planeeringu dokumendid:

 

 


Endises Ülenurme vallas kehtestatud detailplaneeringud (järk-järgult teisaldatakse kambja.ee keskkonda):