Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Ülenurme aleviku Kasevälja tee 11 (94901:007:0169 ) maaüksuse ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Ülenurme Vallavalitsuse poole pöördus Kasevälja tee 11 (94901:007:0169) omanik Osaühing Anovela Kinnisvara esindaja Alan Uibo taotlusega algatada maaüksusele detailplaneering. Detailplaneeringu ettepanekus sooviti kinnistu jagamist elamukruntideks. Kavandatav krundite arv on 15, suurusega 1000-3300 m2. Ala piirneb elamumaadega ja maatulundusmaaga. Ülenurme valla üldplaneeringuga on detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas.

Planeering algatati Ülenurme Vallavalitsuse 11.06.2013 korraldusega nr 115.
 

Vastuvõtmine

Ülenurme Vallavalitsuse 12.11.2013 korraldusega nr 241 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule.

Detailplaneeringu alusel on Kasevälja tee 11 maaüksus jagatud kolmeteistkümneks uueks üksikelamu ehitusõigusega krundiks ja üks elamumaa moodustatakse ka olemasolevate hoonete ümber. Samuti on detailplaneeringus elamukruntidele juurdepääsuks transpordimaa sihtotstarbega maaüksus ning määratud tehnovõrkude asukohad ja arhitektuurinõuded ehitistele.

Detailplaneering on kooskõlastatud vastavalt lähtetingimustes toodule Päästeameti Lõuna Päästekeskusega ning Põllumajandusameti Tartu Keskusega. Põllumajandusamet on kooskõlastanud detailplaneeringu tingimusel, et enne kinnistu kruntideks jaotamist tuleb rekonstrueerida maaüksust läbiv kollektor-eesvool. Eelpoolnimetatud kohustuse tagamiseks sõlmitakse enne detailplaneeringu kehtestamist Ülenurme Vallavalitsuse ja maaüksuse omanike vahel notariaalne leping.

Avalik väljapanek toimus 12.12.2013 kuni 06.01.2014.
 

Kehtestamine

Detailplaneering kehtestati Ülenurme Vallavolikogu 11.02.2014 otusega nr 5.
 

Dokumendid

 


Endises Ülenurme vallas kehtestatud detailplaneeringud (järk-järgult teisaldatakse kambja.ee keskkonda):