Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Uhti küla Nõlvataguse maaüksuse (94901:009:0517) ja lähiala detailplaneering

Algatamine

Nõlvataguse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatas Ülenurme Vallavalitsuse 21.09.2015.a. korraldusega nr 265.

Planeeringu eesmärgiks on Nõlvataguse kinnistule ehitustingimuste määramine ridaelamute projekteerimiseks ning lahenduse andmine juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on ca 0,9 ha. Lisaks Nõlvataguse maaüksusele on detailplaneeringusse kaasatud riigimaa juurdepääsutee rajamiseks. Nõlvataguse kinnistu olemasolev maakasutuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Detailplaneering on saanud vajalikud kooskõlastused Päästeametist ning tehnovõrkude valdajatelt.

 

Vastuvõtmine

Nõlvataguse maaüksuse ja lähiala detailplaneering võeti vastu Kambja Vallavalitsuse 01.02.2018 korraldusega nr 156 "Uhti külas asuva Nõlvataguse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine".
 

Avalik väljapanek

Kambja Vallavalitsuse 01.02.2018 korraldusega nr 156 "Uhti külas asuva Nõlvataguse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine" määrati avaliku väljapaneku ajaks 26. veebruar kuni 12. märts 2018. Avaliku väljapaneku käigus esitati ettepanek tänavavalgustuse kohta, millega ka detailplaneeringus on arvestatud. Vallavalitsuse ja maaomanike vahel on sõlmitud notariaalne leping detailplaneeringuala arendamisel tekkivate kohustuste täitmise kohta.


Kehtestamine

Planeering kehtestati Kambja Vallavalitsuse 12.07.2018 korraldusega nr 515 "Uhti külas asuva Nõlvataguse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine".
 

Planeeringu materjalid

 

 


Endises Ülenurme vallas kehtestatud detailplaneeringud (järk-järgult teisaldatakse kambja.ee keskkonda):