Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Tatra küla Kannastiku kinnistu (28203:005:0144) ja lähiümbruse detailplaneering

 

Algatamine

Kambja vallas Tatra küla Kannastiku maaüksuse (kü 28203:005:0144) detailplaneeringu koostamine algatati Kambja Vallavalitsuse 05.04.2007 korraldusega nr 497 eesmärgiga planeeringualale suurusega 5,19 ha kaheksa äri- ja tootmismaa sihtotstarbega ja kolme transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamiseks, kruntidele ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramiseks koos lahendusega kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Kambja Vallavalitsuse 01.09.2016 korraldusega nr 949 jagati Kannastiku kinnistu kaheks katastriüksuseks. Moodustati Kannastiku katastriüksus (28201:001:0191) pindalaga 4,90 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa ja 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee katastriüksus (28201:001:0192) pindalaga 2967 m2 , sihtotstarbega transpordimaa. 2 Tallinn-Tartu-VõruLuhamaa tee katastriüksus võõrandati Eesti Vabariigile. Kannastiku kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa, hoonestamata kinnistu asub Tatra külas, piirneb Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teega. Kambja valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonda planeeritud äri- ja tootmismaad. Detailplaneeringuga on kavandatud planeeringualale kaheksa hoonestusala kolme hoone ehitamiseks, määratud hoonete suuruspiirangud ja arhitektuurinõuded, lahendatud tehnovõrkudega varustamine. Planeering on saanud nõutud kooskõlastused, planeeringulahendus vastab Kambja valla üldplaneeringule. 
 

Vastuvõtmine

Kannastiku maaüksuse ja lähiala detailplaneering võeti vastu Kambja Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldusega nr 260 „Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku korraldamine".
 

Avalik väljapanek

Planeeringu avalik väljapanek toimus 09.-23.04.2018.

Avaliku väljapaneku käigus esitas planeeringu kohta ettepanekuid Krista Sangernebo. Vallavalitsus esitatud ettepanekutega nõustus. Muudatused on planeeringus kajastatud (planeeringualale lisati piirdeaed Kalde kinnistu piirile ja lisati Kalde kinnistule võimalus liituda planeeringualale kavandatava kanalisatsiooniga).
 

Kehtestamine

Detailplaneering kehtestati Kambja Vallavalitsuse 20.09.2018 korraldusega nr 624.

 

Planeeringu materjalid

1. Kannastiku DP põhijoonis

2. Kannastiku DP seletuskiri


Endises Ülenurme vallas kehtestatud detailplaneeringud (järk-järgult teisaldatakse kambja.ee keskkonda):