Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Sulu küla Undioru kinnistu (kü 28201:001:0232) detailplaneering (kehtestatud)

Algatamine
 

Kambja vallas Sulu külas Undioru kinnistu (kü 28201:001:0232) detailplaneeringu koostamine algatati Kambja Vallavalitsuse 02.03.2017 korraldusega nr 1095. Kambja Vallavalitsuse 08.06.2017 korraldusega nr 1198 muudeti huvitatud isiku taotluse alusel planeeringu lähtetingimusi, lubades põhihoone suurimaks ehitusaluseks pinnaks 250 m2 (varem oli 200 m2 ) ja hoonete lubatud katusekalde vahemikuks 20 – 45o .

Planeeringu eesmärk on muuta planeeringuala suurusega 18722 m2 sihtotstarve elamumaaks ning ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine krundile ühe elamu ja abihoonete ehitamiseks. Kuna kinnistu asub Kambja valla üldplaneeringuga määratud Pangodi ümbruse väärtuslikul maastikul, on nendeks tegevusteks nõutav detailplaneeringu koostamine. Undioru kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa, planeeringuala on hoonestamata.

Planeeringuala piirneb lõunast Vunni maaüksusega, idast Pangodi aiandusühistu kruntidega, põhjast ja idast Kraavi, Sooääre ja Sooperve maaüksustega. Detailplaneeringuga on kavandatud elamumaa krundile hoonestusalad, kuhu on määratud ehitusõigus ühe elamu ja ühe abihoone ehitamiseks.

Planeeringuga on määratud elamu suuruspiirangud ja arhitektuurinõuded, lahendatud juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringu algatamise korralduse ja lähtetingimused: https://atp.amphora.ee/kambjavv/index.aspx?itm=50371
 

Vastuvõtmine

Kambja vallas Sulu külas Undioru kinnistu (kü 28201:001:0232) detailplaneering võeti vastu ja suunati väljapanekule Kambja Vallavalitsuse 19.10.2017 korraldusega nr 1305.
 

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15. kuni 29. novembrini 2017  Kambja vallamajas Kesk tn 2 Kambjas ja vallavalitsuse dokumendiregistris. Avaliku väljapaneku käigus ühtegi kirjalikku arvamust ei esitatud, seetõttu detailplaneeringu avalikku arutelu ei korraldatud.

 

Kehtestamine

Undioru kinnistu detailplaneering kehtestati Kambja Vallavalitsuse 30.11.2017 korraldusega nr 51.

 


Endises Ülenurme vallas kehtestatud detailplaneeringud (järk-järgult teisaldatakse kambja.ee keskkonda):