Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Palumäe küla Parripõllu maaüksuse (kü 28201:005:0045) detailplaneering (kehtestatud)

Algatamine

Kambja vallas Palumäe külas Parripõllu maaüksuse (kü 28201:005:0045) detailplaneeringu koostamine algatati Kambja Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 1030.

Kambja Vallavalitsuse 29.12.2016 korraldusega nr 1052 muudeti korralduse nr 1030 esimest lauset ja jäeti planeeringualast välja Õuna maaüksus, sest planeeringu koostamise käigus selgus, et Õuna maaüksust juurdepääsutee rajamiseks ei ole vaja kasutada.

Planeeringu eesmärk on jagada planeeringuala suurusega 10,35 ha kaheks krundiks ning ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine elamumaa krundile ühe elamu ja abihoonete ehitamiseks. Kuna kinnistu asub Pangodi maastikukaitsealal, on nendeks tegevusteks nõutav detailplaneeringu koostamine. Parripõllu kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa, planeeringuala on hoonestamata.

Planeeringuala piirneb idast Kivijärvega, lõunast ja läänest Lõhmuse ja Õuna maaüksustega, põhjast riigiteega nr 22186 Pangodi-Kodijärve ning kirdest Parrise maaüksusega.

Detailplaneeringuga on kavandatud planeeringuala jagamine üheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, elamumaa krundile ehitusõiguse määramine ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Planeeringuga on määratud elamu suuruspiirangud ja arhitektuurinõuded, lahendatud juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeering on saanud nõutud kooskõlastused, planeeringulahendus vastab Kambja valla üldplaneeringule ja Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringule.

Planeering dokumendiregistris

 

Vastuvõtmine

Kambja Vallavalitsus võttis 29. juuni 2017 korraldusega nr 1216 "Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku korraldamine" vastu Palumäe külas Parripõllu maaüksuse detailplaneeringu ja paneb selle avalikule väljapanekule ajavahemikul 24. juuli kuni 7. august 2017. a Kambja vallamajas.

 

Avalik väljapanek

Kambja Vallavalitsuse 29. juuni 2017 korraldusega nr 1216 "Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku korraldamine" toimub detailplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikul 24. juuli kuni 7. august 2017. a Kambja vallamajas ning vallaveebis.

Joonised:

Kooskõlastused:

 

Kehtestamine

Kambja Vallavalitsuse 10.08.2017 korraldusega nr 1242 kehtestati Palumäe küla Parripõllu maaüksuse detailplaneering. Planeeringuala jagatakse üheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks.Elamumaa krundile on lubatud ehitada üks üksikelamu koos kuni kahe abihoonega ehitisealuse pinnaga kokku kuni 250 m2. Planeeringuga on lahendatud juurdepääs krundile ja tehnovõrkudega varustamine.Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid mõjusid ega mõju looduskeskkonnale. Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/kambjavv/index.aspx?itm=52131

 

Endises Ülenurme vallas kehtestatud detailplaneeringud (järk-järgult teisaldatakse kambja.ee keskkonda):