Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Palumäe küla Kase (kü 28201:008:0529) kinnistu detailplaneering (kehtestatud)

Algatamine

Kambja Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 1029 algatati Kambja vallas Palumäe külas asuva Kase (kü 28201:008:0529) kinnistu detailplaneering planeeringuala suurusega 3,83 ha kinnistu omaniku tellimisel ja finantseerimisel.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks krundiks, kruntide sihtotstarbe muutmine osaliselt elamumaaks ning ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine hoonestamata krundile. Kuna planeeringuala asub Pangodi maastikukaitsealal, on nendeks tegevusteks nõutav detailplaneeringu koostamine. 

Kuna kinnistu asub Pangodi maastikukaitsealal, on nendeks tegevusteks nõutav detailplaneeringu koostamine. Kase kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa, planeeringuala loodeosas on olemasolev hoonestus. Planeeringuala piirneb põhjast Kivijärvega, idast Söödi ja Kalda maaüksustega, lõunast ja kagust riigiteega nr 22188 Kambja-Kodijärve ning läänest Vana-Keerdo ja Lõhmuse maaüksustega. Detailplaneeringuga on kavandatud planeeringuala jagamine kaheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, kruntidele ehitusõiguse määramine. Olemasoleva hoonestusega elamumaa krundil säilib praegune olukord, hoonestamate elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe elamu ehitamiseks. Planeringuga on määratud elamu suuruspiirangud ja arhitektuurinõuded, lahendatud juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine. Planeering on saanud nõutud kooskõlastused, planeeringulahendus vastab Kambja valla üldplaneeringule ja Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringule.

Planeering dokumendregistris

 

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsus võttis 29. juuni 2017 korraldusega nr 1215 "Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku korraldamine" vastu Palumäe küla Kase  kinnistu detailplaneeringu ja korraldas selle väljapaneku.

 

Väljapanek

Vastavalt Kambja vallavalitsuse 29. juuni 2017 korraldusele nr 1215 "Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku korraldamine"  toimub detailplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikul 24. juuli kuni 7. august 2017. a Kambja vallamajas (Kesk 2, Kambja) ning vallaveebis.

Joonised:

Kooskõlastused:


Kehtestamine

Kambja Vallavalitsuse 10.08.2017 korraldusega nr 1241 kehtestati Kambja vallas Palumäe küla Kase maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga jagatakse planeeringuala kaheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks. Üks elamumaa krunt on hoonestatud, sinna on juurdeehitamine keelatud, teisele krundile on lubatud ehitada üks üksikelamu. Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid mõjusid ega mõju looduskeskkonnale. Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/kambjavv/index.aspx?itm=52129


Endises Ülenurme vallas kehtestatud detailplaneeringud (järk-järgult teisaldatakse kambja.ee keskkonda):