Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Õssu küla Piibelehe tn 2, 4, 6, 8, 10 maaüksuste detailplaneering

 

Algatamine

Ülenurme Vallavalitsuse poole pöördus Piibelehe tn 2 (94901:005:1260), Piibelehe tn 4 (94901:005:1262), Piibelehe tn 6 (94901:005:1264), Piibelehe tn 8 (94901:005:1266) ja Piibelehe tn 10 (94901:005:1268) omanik OÜ Piibeleht Arendus esindaja Madis Soodla taotlusega muuta kehtivat Märja maaüksuse detailplaneeringut eelpoolnimetatud kruntide osas.

Detailplaneering on algatatud Ülenurme Vallavalitsuse 12. detsember 2013 korraldusega nr 254 "Õssu külas asuvate Piibelehe tn 2, 4, 6, 8, 10 maaüksuste detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.".

Detailplaneeringu menetluses viiakse läbi varemplaneeritud ehitustingimuste muutmiseks. Täpsemalt soovitakse planeeritud korterelamute asemele rajada ridaelamud, muuta ehitusalasid ja kohustuslikku ehitusjoont. Kuna detailplaneeringu põhilahendust ei muudeta, menetletakse seda planeerimisseaduse § 22 lg 2 alusel. Ülenurme valla üldplaneeringuga on detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas.

Planeeringualale on Ülenurme Vallavolikogu 12.12.2006 otsusega nr 110 kehtestatud Märja kinnistu detailplaneering. Märja kinnistu detailplaneeringuga planeeriti piirkonda 87 krunti: neist 5 korterelamu, 4 ridaelamu ja 78 üksikelamu ehitusõigusega.

Märja kinnistu detailplaneeriguala on suures osas realiseeritud välja arvatud Piibelehe tänavale planeeritud korterelamud ja üksikelamud. Korterelamute ja üksikelamute kõrvuti planeerimine ei ole täna Ülenurme valla planeerimispõhimõtetega kooskõlas, samuti on kruntide omanik avaldanud soovi kehtivat ehitusõigust muuta. Detailplaneerigu elluviimisel toob see piirkonda lisaväärtust liikluse vähenemise ja elurajooni lõpliku väljaehitamisel väheneb piirkonnas ka müra. Detailplaneeringu koostamise eesmärk ongi muuta kehtivat Märja kinnistu detailplaneeringut Piibelehe tn 2, Piibelehe tn 4, Piibelehe tn 6, Piibelehe tn 8 ja Piibelehe tn 10 maaüksuste osas, määrates ehitusõigused seniste korterelamute asemel ridaelamute rajamiseks; sh muuta arhitektuurinõudeid. Detailplaneeringuga ei muudeta maaüksuste piire ega tehnovõrkude lahendust. Nimetatu osas on kehtiv varasem lahendus.

 

Kehtestamine

Detailplaneering on kehtestatud Ülenurme Vallavalitsuse 13.02.2014 korraldusega nr 33 "Õssu külas asuvate Piibelehe tn 2, 4, 6, 8, 10 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine".

 

Dokumendid

Piibelehe 2_10_DP_seletuskiri.pdf

4_p6hijoonis_A2.pdf

5_tehnov6rgud_A2.pdf


Endises Ülenurme vallas kehtestatud detailplaneeringud (järk-järgult teisaldatakse kambja.ee keskkonda):