Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Soinaste küla Mäku ja Tamme maaüksuste ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Ülenurme Vallavalitsuse poole pöördus Soinaste külas asuvate Mäku (94901:006:0184) ja Tamme (94901:006:0198) kinnistute omanik Osaühing FRENDIT esindaja Rait Allik taotlusega algatada maaüksustele detailplaneering. Detailplaneeringu ettepanekus soovitakse kinnistutele moodustada üksikelamute ehitusõigusega krundid. Planeeritava ala suuruseks on ca 4,3 ha ja ala piirneb põhja poolt Tartu linnaga kus on äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistud. Lääne poolt piirneb ala elamumaadega ja idast maatulundusmaadega. Planeeringuala piirnab lõuna poolt Kuslapuu tänavaga. Ülenurme valla üldplaneeringuga on detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas. Üldplaneeringu järgi on Tamme kinnistust ida poole ette nähtud puhverala ja sealt edasi juba perspektiivne tootmis- ja ärimaa. Seega ei tohiks moodustatavale elamualale kahjulikke mõjusid levida mujalt kui Tartu linna poolt äri- ja toomishoonetest.

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Ülenurme vallavalitsuse 10.12.2012 korraldus nr 252 „Soinaste külas asuva Mäku ja Tamme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnistamine. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine". Planeeringu eesmärk on detailplaneeringu maa-ala kruntideks jagamine, hoonestustingimuste ja maakasutuse sihtotstarbe määramine üksikelamute ehitamiseks, liiklusskeemi väljatöötamine ning lisaks lahenduse andmine kruntide haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele.

Koostatud detailplaneeringus on moodustatud viisteist uut üksikelamu ehitusõigusega krunti. Samuti on detailplaneeringus elamukruntidele juurdepääsuks neli transpordimaa sihtotstarbega maaüksust ning määratud on tehnovõrkude asukohad ja ehitiste arhitektuurinõuded. Detailplaneering on esitatud kooskõlastamiseks vastavalt detailplaneeringu lähtetingimustes toodule Päästeameti Lõuna Päästekeskusega, Põllumajandusametiga ja Tartu Linnavalitsusega. Päästeamet on detailplaneeringu kooskõlastanud. Põllumajandusamet on jätnud detailplaneeringu läbi vaatamata põhjusel, et planeeringualal paiknev maaparandussüsteem on maaparandussüsteemide registrist välja arvatud. Tartu Linnavalitsuse kooskõlastuses Ülenurme valda jääva Jalaka tänava pikendusele esitatavad nõuded on jäetud arvestamata, põhjusel, et Ülenurme Vallavalitsus on asunud Jalaka tänava pikendust ehitama väiksemas mahus ning vajadusel on võimalik tänavat ka laiendada, sest tee maaala laius on selleks piisav.

 

Vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Detailplaneering võeti vastu Ülenurme Vallavalitsuse 12.11.2013 korraldusega nr 242 "Soinaste külas asuvate Mäku ja Tamme maaüksuse lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine".

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus Ülenurme vallamajas 12.12.2013 kuni 06.01.2014 tööpäevadel 8.00-st kuni 17.00-ni ja Ülenurme valla kodulehel.

Avaliku väljapaneku käigus esitas planeeringualaga piirneva Ahti maaüksuse kaasomanik vastuväite seoses tema kinnistuni ulatuva kergliiklusteega ning hoonestusala vähendamisega kinnistu omaniku nõusolekul. Eelpoolnimetatud vastuväidete alusel on detailplaneeringu jooniseid ja seletuskirja parandati ning vastuväite esitaja on loobunud kirjalikult esitatud vastuväidetest.  
 

Kehtestamine

Detailplaneering kehetstati Ülenurme Vallavolikogu 11.02.2014 otsuega nr 6 "Soinaste külas asuvate Mäku ja Tamme maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine "
 

Planeeringu dokumendid

 

 

 


Endises Ülenurme vallas kehtestatud detailplaneeringud (järk-järgult teisaldatakse kambja.ee keskkonda):