Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Kambja aleviku, Aakaru ja Tatra küla Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Kambja aleviku ümbersõitude ning ühendusteede täpse asukoha määramise detailplaneering

Algatamine

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Kambja Vallavolikogu 14.09.2014.a. otsus nr 35 Kambja aleviku, Aakaru ja Tatra külade Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa tee ja Kambja aleviku ümbersõitude ning ühendusteede täpse asukoha määramise detailplaneeringu algatamise kohta. Detailplaneeringu on koostanud Terav Kera OÜ, projektijuht maastikuarhitekt-planeerija Jane Asper ja maastikuarhitekt-planeerija Merit Mutso. Planeeritava ala suurus on ca 320 ha.

Detailplaneering on endise Kamba valla üldplaneeringut muutev. Maanteeameti tellimusel on koostatud Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa tee rekonstrueerimisprojekt, mis ei lähe kokku 2007. aastal kehtestatud Kambja valla üldplaneeringuga. Käesoleva detailplaneeringus on kajastatud maantee projektis näidatud Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa tee ning Tatra - Otepää tee trasside muutus Kambja alevikus ja Tatra külas. Samuti kajastub detailplaneeringus Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa tee ning Tatra - Otepää tee kahetasandiliseks ristmikuks ehitamine. Detailplaneering on saanud vajalikud kooskõlastused Maa-ametist, Keskkonnaametist ja Maanteeametist. Detailplaneeringud, mis on algatatud enne kehtivat planeerimisseadust, menetletakse lõpuni varem kehtinud planeerimisseaduse nõuetest lähtudes.

 

Vastuvõtmine

Kambja aleviku, Aakaru ja Tatra külade Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa tee ja Kambja aleviku ümbersõitude ning ühendusteede täpse asukoha määramise detailplaneering on vastu võetud Kambja Vallavolikogu 25.09.2018 ostusega nr 48. Selle otsusega on korraldatud ka avalik väljapanek.

 

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22. oktoober kuni 19. november 2018 Kambja vallamajas aadressiga Kesk tn 2 ning Kambja valla kodulehel www.kambja.ee siinsel leheküljel.

 

Kehtestamine

Kambja Vallavalitsus esitas 04.06.2019 kirjaga nr 6-3/1453 detailplaneeringu Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks ja heakskiitmiseks. Rahandusministeerium on 23.07.2019 saadetud kirjaga nr 14-11/3736-2 detailplaneeringu heaks kiitnud, kuid teeb kohalikule omavalitsusele ettepaneku kaaluda detailplaneeringu kehtestamist osaliselt – vaid teede rajamist puudutavas osas. Ettepaneku põhjuseks on asjaolu, et koostatud detailplaneeringus ei ole määratud kruntide ehitusõigust ja piiritlemata on hoonestusalad, mis on detailplaneeringu koostamise ülesanne (PlanS v.r § 9 lg 2). Vaid teedevõrku käsitleva planeeringu puhul pole kruntide hoonestamise regulatsioon asjakohane ning piiraks pärast detailplaneeringu kehtestamist põhjendamatult kinnisasjade omanike õigusi edaspidisel maa kasutamisel ja ehitamisel. Lähtudes detailplaneeringu koostamise eesmärgist – Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Kambja aleviku ümbersõitude ning ühendusteede täpse asukoha määramine – ning asjaolust, et valdaval osal planeeringualast puudub hoonete ehitamiseks või laiendamiseks seadusest tulenev detailplaneeringu koostamise kohustus, pole kõigi planeerimisseaduses nimetatud detailplaneeringu ülesannete lahendamine käesoleval juhul asjakohane.

Kambja Vallavolikogu otusega nr 86 kehtestati Kambja valla Kambja aleviku, Aakaru ja Tatra külade Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa tee ja Kambja aleviku ümbersõitude ning ühendusteede täpse asukoha määramise detailplaneering osaliselt teede rajamist puudutavas osas.

Planeeringu dokumendid (PDF vormingus)

 

Planeeringu materjalid koostaja poolt digiallkirjastatud konteinerina (BDOC vormingus)


Endises Ülenurme vallas kehtestatud detailplaneeringud (järk-järgult teisaldatakse kambja.ee keskkonda):