Kandideerimine 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 12. septembriks 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2021 selle valla või linna territooriumil.

Seotud failid

 

Olulised tähtajad

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 18. augustil. Kandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.Erakond esitab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist valla või linna valimiskomisjonile teatise, milles tuuakse ära erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatise kirjutab alla erakonda esindama õigustatud isik.Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõppeb 7. septembril kell 18.00.Kohalikel valimistel kautsjoni maksmise kohustust ei ole!

Hiljemalt 9. septembril kell 18.00 lõppeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides.Hiljemalt 12. septembril registreerib valla või linna valimiskomisjon nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse. 

Erakonnad

Erakond võib volitada vallas või linnas ennast esindama kuni kaks isikut. Erakond esitab kandidaatide registreerimiseks esitamisel valla või linna valimiskomisjonile teatise. Teatisele kirjutab alla mittetulundusühingute seaduse või erakonna põhikirja kohaselt erakonda esindama õigustatud isik. Dokumentide näidised avalikustatakse hiljemalt kuus kuud enne valimisi.

Seotud failid

 

Valimisliidud

Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike loodud seltsing, mis on moodustatud kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.Varemalt 18. augustil ja hiljemalt  2. septembril esitatakse valimisliit valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks. Valimiskomisjon registreerib valimisliidu kolme päeva jooksul pärast registreerimiseks esitamist.Varemalt 18. augustil ja hiljemalt 7. septembril esitab registreeritud valimisliit oma kandidaadid valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks. 2017. a kohalikel valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks. See tähendab ka, et kui valimisliidu moodustajaid oli eelmistel valimistel kaks, peavad sama nime kasutamiseks mõlemad moodustajad olema uue valimisliidu moodustajate hulgas.Dokumentide näidised avalikustatakse hiljemalt kuus kuud enne valimisi.

Seotud failid

 

Üksikkandidaadid

Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel on hääletamisõigus vastavas vallas või linnas.Üksikkandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.Dokumentide näidised avalikustatakse hiljemalt kuus kuud enne valimisi.

Seotud failid

KOV2021_kandideerimisavalduse_näidis.rtf

KOV2021_kandideerimisavalduse_näidis.pdf

Üksikkandidaadi registreerimise avaldus KOV2021.rtf

 

Registreerimine

Hiljemalt 4. oktoobril võib valla või linna valimiskomisjon tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata isikud registreerida.Valla või linna valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed ja asendusliikmed pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.Ühe kuu jooksul arvates valimispäevast, so. hiljemalt 16. novembril, esitab erakond, valimisliit ja üksikkandidaat Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile valimiskampaania aruande.

 

Valla valimiskomisjon

Aadress: Kesk 2, Kambja alevik, Kambja vald, 62034 Tartumaa

tel 5688 5812

e-post vald@kambja.ee

 

 

Temaatilised viited

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus ptk 6 (Kandidaatide registreerimiseks esitamine ja registreerimine)
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus § 31.1 (Valimisliit)
Võlaõigusseadus 7. osa (Seltsinguleping) 
Valimistulemuste kindlakstegemine (koos näidetega)
Erakonnaseadus § 5.1 (Valimisliit)