Eva-Kristi Hein

kultuuri- ja spordinõunik

tel +372 5486 0890
e-post eva-kristi.hein@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Kultuuri- ja spordivaldkonna koordineerimine ning korraldamine Kambja vallas.

Ametnik: jah | Ametijuhend |pdf 

Peamised ülesanded:

 • kultuuri- ja spordipoliitika väljatöötamise protsessis, töörühmades ning võrgustike koostöögruppides osalemine
 • koordineeritavate valdkondlike arengukavade koostamises osalemine ning vajadusel täiendamine, seire tegemine täitmise osas
 • koordineeritavate valdkondadega seotud õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja esitamine vallavalitsusele ja/või vallavolikogule
 • võrdse kohtlemise printsiibist lähtuva kultuuri- ja spordialase ning mittetulundusühingute tegevuste toetuste eraldamise ja rahastamise süsteeme väljatöötamine ning aruandluse menetlemine (dokumentide registreerimine, vajadusel eelnõude ettevalmistamine, kirjavahetuse korraldamine, komisjonide töö korraldamine, lepingute ettevalmistamine ja järelevalve)
 • oma valdkonna projektide algatamine, juhendamine, koordineerimine riiklikes programmides ja projektides
 • asutuste juhtide, valla ametiisikute ja valla elanike nõustamine koordineeritavate valdkondadega seotud küsimustes
 • valla ühtse kultuuri- ja spordikalendri haldamine sh valla veebilehel, kultuuri- ja spordiürituste koordineerimine
 • sporditegevuse, spordi- ja kultuuriürituste eelarve koostamine ja esitamine kinnitamiseks ning eelarvest kinnipidamise jälgimine
 • ürituste ja tegevuste propageerimine, kodanikualgatuse edendamine ja kohaliku initsiatiivi toetamine koostöös kolmanda sektoriga
 • oma haldusalas tegutsevate allasutuste ja nende töötajate, kultuuri -ja spordivaldkonnas tegutsejate tunnustamiseks ettepanekute tegemine
 • töö iseloomust ja ametikohta puudutavatest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine ilma erikorralduseta
 • spordiregistri töö eest vastutamine.