« Tagasi

Vallavolikogu 24.11.2020 istung

 

Kambja vallavolikogu istung toimus teisipäeval 24. novembril 2020. a algusega kell 17.00 Reola kultuurimaja saalis Uhti külas Valge tee 1.

 

PÄEVAKORD:

 

1. Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2021 - 2024

2. Kambja valla eelarvest mittetulundusühenduste toetamise kord

3. Kambja vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 27 „Ülenurme muusikakooli õppemaksu kehtestamine" muutmine

4. Soinaste küla Lehise detailplaneeringuga arendajatele pandavate kohustuste tutvustamine

5. Riigitee 2 Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa km 186,9-190,9 asuva VI ehitusala lõigu ehituse tutvustus

 

 

1. Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2021 - 2024

Kuulati finantsjuht Eve Jaanuse ettekannet.

Eelarvestrateegia eesmärgiks on tagada valla finantsstabiilsus ning jätkusuutlik areng ja eelarvepoliitika. Eelarvestrateegia annab rahalised orientiirid valla võimalustest arengukavas kavandatud tegevuste realiseerimiseks. Lisaks kohaliku omavalitsuse üksuse enda andmestikule antakse ülevaade ka sõltuvate üksuste kohta (põhitegevuse tulemid ja
netovõlakoormused). Kambja vallal on alates 2018. aastast kaks sõltuvat üksust - OÜ Olme ja OÜ Ülenurme Teed.

Kamba valla eelarvestrateegia käsitleb 2021-2024 aasta tegevustulusid, tegevuskulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid rahavoogusid. Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse finantsseisundist ning võimekusest teenindada olemasolevaid kohustusi.

Otsustati kehtestada määrus nr 89 „Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2021 - 2024" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

 

2. Kambja valla eelarvest mittetulundusühenduste toetamise kord

Kuulati arendusjuht Kristi Kull ettekannet, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Peep Puisi kaasettekannet

Kord reguleerib mittetulundusühendustel Kambja valla eelarvest toetuse taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse andmist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

Toetust saab taotleda Kambja vallas tegutsev ja/või Kambja valla avalikes huvides tegutsev mittetulundusühendus (mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing) kultuuri-, hariduse-, spordi-, noorsootöö, sotsiaaltöö, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.

Otsustati kehtestada määrus nr 90 „Kambja valla eelarvest mittetulundusühenduste toetamise kord " (poolt 18, erapooletu 1, vastu ei olnud).

 

 

 

3. Kambja vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 27 „Ülenurme muusikakooli õppemaksu kehtestamine" muutmine

Kuulati jurist Kaupo Piirsalu ettekannet.

Muudetakse määruse üksikasju ning muusikakooli õppemaksuks ühe õpilase kohta määratakse 35 eurot kuus (ei muutu), täiskasvanuõppes 60 eurot kuus.

Otsustati kehtestada määrus nr 91 „Kambja Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 27 „Ülenurme Muusikakooli õppemaksu kehtestamine" muutmine " (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Määrus terviktekstina

 

 

 

4. Soinaste küla Lehise detailplaneeringuga arendajatele pandavate kohustuste tutvustamine

Kuulati jurist Kaupo Piirsalu ettekannet, kes tutvustas Lehise detailplaneeringust huvitatud isikuga saavutatud kokkulepet valla sotsiaalsfääri arendamisse panustamise kohta.

Informatsioon võeti teadmiseks.

 

 

 

5. Riigitee 2 Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa km 186,9-190,9 asuva VI ehitusala lõigu ehituse tutvustus

Kuulati vallavanem Aivar Aleksejevi ettekannet, kes tutvustas Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa km 186,9-190,9 asuva VI ehitusala jooniseid, vallavalitsuse ja maanteeametiga saavutatud kokkuleppeid tööde jaotuse ja rajatiste edasise haldamise suhtes.

Otsustati võtta informatsioon teadmiseks ja kiita heaks maanteeametiga sõlmitav ühiste kavatsuste protokoll.