« Tagasi

Vallavolikogu 26.05.2020 istung

 

Kambja vallavolikogu istung toimus teisipäeval 26.05.2020 algusega kell 17.00 meet.google veebikeskkonnas ja soovijatele elektrooniliselt, kuna üle 10 inimesega avalikke koosolekuid ei tohtinud veel korraldada.

Volikogu liikmed, kes ei saanud-soovinud veebikeskkonnas osaleda, said elektroonilisel teel osalemiseks saata täidetud hääletusblanketi.

PÄEVAKORD:

1. Kinnisasja omandamiseks loa andmine

2. Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

3. Loa andmine koostöölepingu sõlmimiseks

4. Detailplaneeringute koostamisel arendajatele pandavad rahalised kohustused

5. Vallavanema informatsioon

 

1. Kinnisasja omandamiseks loa andmine

Ettekandja maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukas

Albatrek OÜ, kes ei ole tegelenud põllumajandussaaduste tootmisega, on esitanud Kambja vallavolikogule taotluse omandada Soinaste külas asuv Masso kinnistu, mille koosseisus on üle 10 ha põllumajandusmaad. Taotlusele on lisatud tegevuskava ja kinnitus, et Masso maaüksust kasutatakse vähemalt viis aastat vastavalt selle sihtotstarbele efektiivselt, jätkusuutlikult ja sihipäraselt. Tegevuskavaga koos on esitatud ka dokumendid, mis tõendavad, et tegevuskavas kirjeldatud tegevuste elluviimiseks on piisavalt vahendeid, sealhulgas finantsvahendeid.

Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõike 6 alusel võib juriidiline isik, kes soovib omandada põllumajandusmaad kümme hektarit või rohkem sisaldavat kinnisasja ja ei ole kinnisasja omandamise tehingu aastale vahetult eelnenud kolmel aastal tegelenud põllumajandustoodete tootmisega, omandada põllumajandusmaad kümme hektarit või rohkem sisaldava kinnisasja üksnes omandatava kinnisasja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu loal. 

Võeti vastu otsus nr 109 „Kinnisasja omandamiseks loa andmine" (poolt 14, vastu 2 ja erapooletud 4), millega anti Albatrek OÜ-l (registrikood 10850610) luba omanada Kambja vallas Soinaste külas asuv Masso kinnistu (registriosa nr 2096304, katastriüksuse tunnus 28301:001:0709, pindala 152997 m2 , sihtotstarve maatulundusmaa).

^

 

2. Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukas

Juhani maaüksuse detailplaneeringu koostamise aluseks on Kambja vallavolikogu 21.05.2019 otsus nr 75 „Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneeringu algatamine".

Juhani kinnistu (kü 94901:007:1642) jääb Kambja Vallavolikogu 13.11.2018 otsusega nr 51 kehtestatud „Kambja valla üldplaneering endise Ülenurme valla territooriumi osas" alale ning on määratud perspektiivseks elamumaaks. Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut, muutes planeeringuala maakasutuse juhtotstarve äri- ja tootmismaaks. Samuti määratakse ehitustingimused lao- ja tootmishoonete projekteerimiseks ning hoiuplatsi rajamiseks. Planeerimisseaduse § 133 alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks isikutele (sh piirinaabrid), kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse avaldamiseks määratud tähtajaks arvamusi ja vastuväiteid ei esitatud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 10.02.2020 kuni 11.03.2020 ning avalik arutelu 12.03.2020. Avaliku väljapaneku käigus ega avalikul arutelul ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud. Vallavalitsus on edastanud detailplaneeringu heakskiitmiseks ka rahandusministeeriumile ning riigihalduse minister on detailplaneeringu heaks kiitnud. Halduslepingut enne detailplaneeringu kehtestamist ei ole sõlmitud, sest detailplaneeringukohast avalikuks kasutamiseks ette nähtud teed ja sellega seonduvaid rajatisi ei kavandata.

Võeti vastu otsus nr 110 „Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud), millega kehtestati Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneering.

^

 

3. Loa andmine koostöölepingu sõlmimiseks

Ettekandja jurist Kaupo Piirsalu

Vallavalitsus tegi vallavolikogule ettepaneku sõlmida koostööleping maanteeametiga riigitee nr 22130 Tartu - Ülenurme km 2,3-2,7 Ülenurmes asuva lõigu ümberehitamiseks aastal 2020. Vald soovib ehitustööde käigus korrastada Ülenurme gümnaasiumi staadioni parkla ja parklate sisse- ja väljasõite. Maanteeamet korraldab nimetatud tööde teostamiseks ühishanke, mille tulemusel maanteeamet ja vald sõlmivad eduka pakkujaga hankelepingu. Võeti vastu otsus nr 111 „Loa andmine koostöölepingu sõlmimiseks" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

4. Detailplaneeringute koostamisel arendajatele pandavad rahalised kohustused

Ettekandja maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukas, kaasettekandja jurist Kaupo Piirsalu. Kuulati ettekannet detailplaneeringute algatamisel arendajatele pandavate kohtustuste kohta osaleda valla sotsiaalsfääri väljaehitamisel. 

Otsustati võtta ettekanne teadmiseks ja anda vallavalitsusele õigus lepingueelseteks läbirääkimisteks arendajatega.

^

5. Vallavanema informatsioon

Kuulati vallavanem Aivar Aleksejevi ettekannet valla vapi ja lipu kavandite kohta.

Vallavanem tegi kaks ettepanekut:

1) muuta juba kinnitatud kavandeid, viies need heraldikanõuetele vastavaks;

2) tellida täiesti uu vapp kunstikooli tudengitelt.

Margot Võsokov tegi ettepaneku delegeerida vapi ja lipu kujundite tellimine-koostamine vallavalitsusele, selle arendusosakonnale.

Otsustati teha vallavalitsusele eesotsas selle arendusosakonnaga ülesandeks vapi ja lipu kujundite väljatöötamine-tellimine, mingit lähteülesannet volikogu ette ei anna.

^