« Tagasi

Vallavolikogu 30.06.2020 istung

Kambja vallavolikogu istung toimus teisipäeval 30. juunil 2020. a algusega kell 17.00 Reola kultuurimaja saalis Uhti külas Valge tee 1.

 

 

PÄEVAKORD:

 

 1. Villa tn elanike pöördumine planeeringute teemal
 2. Määruste kehtetuks tunnistamine
 3. Kambja valla vapi ja lipu kavandi heakskiitmine
 4. Kambja valla 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni aruanne
 5. Projekti „Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimine energiatõhusaks" omafinantseeringu garanteerimine
 6. COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine
 7. Loa andmine riigihanke „Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimine" korraldamiseks
 8. Ülevaade valla teede hetkeseisust ja renoveerimisest
 9. Detailplaneeringu algatamisel arendajatele pandavad kohustused

 

 

1. Villa tn elanike pöördumine planeeringute teemal

Kuulati maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukase ettekannet, kes andis ülevaate piirkonnas toimunud arendustegevuste aluseks olevatest planeeringutest ja nende muutmisest.

Kaasettekanne: revisjonikomisjoni esimees Illari Lään. Revisjonikomisjon on probleemiga tutvunud, kohtunud elanikega ja teeb ettepanekud:

 1. Villa tn piirkonna detailplaneeringute muutmiste kohta tellida erapooletult osapoolelt õiguslik analüüs ja selle alusel otsustada edasised sammud;
 2. vallavalitsusel parandada planeerimis- ja ehitusalast kommunikatsiooni ja infovahetust elanikega.

Kaasettekanne maakomisjoni esimees Toomas Arumägi: komisjon on probleemidega tutvunud, teeb vallavalitsusele ettepaneku arenduse alal olevat tänavavalgustust vallal mitte vastu võtta, arendaja poolt tehtud teede osas tellida hinnang pädevalt isikult, muus osas nõustuda revisjonikomisjoni ettepanekutega.

Ettekanne: elanike esindaja AB Sorainen advokaat Britta Petel projekteerimistingimustega detailplaneeringu muutmise õiguslike aluste kohta. Elanikud taotlevad, et revisjonikomisjon kontrolliks, kas kooskõlas kehtiva õigusega on realiseeritud 08.02.2011 otsusega nr 6 kehtestatud „Villa maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu" ning 11.02.2014 otsusega nr 5 kehtestatud „Kasevälja tee 11 maaüksuse detailplaneeringu" alusel kavandatud ehitusõigust ning kui on tuvastatud rikkumisi, kes siis selle eest vastutab. Enne nimetatud hinnangu valmimist soovitakse, et vallavalitsus ei väljastaks nimetatud alale uusi projekteerimistingimusi ega ehituslubasid.

Ettekanne: elanike esindaja Kristo Toots Kaasiku tn 35 detailplaneeringu teemal, puude mahavõtmisest. 

Volikogu andis revisjonikomisjonile ülesande probleemiga edasi tegeleda ja tulemustest ka elanikke teavitada.

 

 

2. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja volikogu sekretär Reet Kiuru

Määrusega tunnistatakse kehtetuks 1 Ülenurme ja 7 Kambja vallavolikogu määrust. 

Otsustati kehtestada määrus nr 83 „Määruste kehtetuks tunnistamine" (poolt 17, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

3. Kambja valla vapi ja lipu kavandi heakskiitmine

Kuulati arendusjuht Kristi Kulli ettekannet, kes tutvustas volikogule otsustamiseks kolme vapikavandit: sõlm, helihark viljasõõris, täht ja helihark.

Anti Kalvet tegi ettepaneku kasutada vapi kujundina helihargi asemel lüürat, samuti kasutada kiriku ja kuke kujundeid.

Toimus hääletus: sõlm sai 0 häält, helihark viljasõõris 14 häält, täht ja helihark 2 häält, 1 volikogu liige oli erapooletu.

Võeti vastu otsus nr 112 „Kambja valla vapi ja lipu kavandi heakskiitmine".

^

 

4. Kambja valla 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni aruanne

Kuulati finantsjuhi Sirje Suure ettekannet, revisjonikomisjoni esimees Illari Lääne kaasettekannet ja aruannet.

Võeti vastu otsus nr 113 „Kambja valla 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine" (poolt 17, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

5. Projekti „Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimine energiatõhusaks" omafinantseeringu garanteerimine

Kuulati arendusjuhi Kristi Kulli ettekannet. 

Kambja vallavalitsus esitab avaliku sektori KOV allsektori hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine meetme raames projekti „Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimine energiatõhusaks" rahastustaotluse. Vastavalt riigihalduse ministri 26.02.2020 määruse nr 7 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja korrale" on toetuse maksimaalseks suuruseks projekti kohta 630 000 eurot.

Projektikogumaksumus on koostatud eelarve põhjal 1 142 510 eurot. Lähtuvalt eeltoodust kujuneb projekti omaosaluseks 512 510 eurot.

Võeti vastu otsus nr 114 „Projekti „Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone renoveerimine energiatõhusaks" omafinantseeringu garanteerimine" (poolt 17, vastu ja erapooletuid ei olnud)

^

 

6. COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine

Ettekandja arendusjuht Kristi Kull

Riigi 2020. a lisaeelarvega määrati omavalitsustele kokku 130 mln eurot, et leevendada COVID-19 eriolukorra negatiivseid mõjusid majanduses. Need toetused on ühekordsed, mis jaotatakse ainult 2020. a. Investeeringutoetuse jaotamise aluseks on riigihalduse ministri 15. mai 2020 määrus nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord"

Kambja vallavolikogu kinnitab COVID-19 eriolukorras investeeringutoetuse taotlemisel esitatavate projektide esialgse nimekirja järgmiselt:

 • Ülenurme gümnaasiumi staadioni renoveerimine I etapp;
 • Ülenurme gümnaasiumi staadioni renoveerimine II etapp -piirdeaed ja tribüünid;
 • Kuuste kooli mööbli soetamine.

Vallavalitsust volitatakse esitama rahandusministeeriumile toetuse taotlemiseks nimetatud projektide hulgast vormikohane projektide nimekiri koos nõutud muu informatsiooniga ning tegema muid toiminguid, mis on vajalikud investeeringutoetuse taotlemisel ning kasutamisel.

Võeti vastu otsus nr 115 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine" (poolt 17, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

7. Loa andmine riigihanke „Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimine" korraldamiseks

Ettekandja arendusjuht Kristi Kull

Vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku renoveerida Tõrvandi alevikus Papli tänav. Tööde eeldatav maksumus koos käibemaksuga on 200 000 eurot, investeeringut ei ole ette nähtud käesoleva aasta eelarves.

Võeti vastu otsus nr 116 „Loa andmine riigihanke „Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimine" korraldamiseks" (poolt 17, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

8. Ülevaade valla teede hetkeseisust ja renoveerimisest

Ettekandja haldusjuht Ülo Plakso

Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.

^

 

9. Detailplaneeringu algatamisel arendajatele pandavad kohustused

Kuulati jurist Kaupo Piirsalu ettekannet arendajatega peetavate läbirääkimiste kohta.

Läbirääkimised on olnud tulemuslikud Reola külas Varese mü detailplaneeringu osas, teiste planeeringute osas läbirääkimised jätkuvad.

Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks ja nõustus vallavalitsusesga Reola külas Varese maaüksuse detailplaneeringu algatamisel sõlmitava lepingu osas.

^