« Tagasi

Vallavolikogu 27.10.2020 istung

Kambja vallavolikogu istung toimus teisipäeval 27.10.2020. a algusega kell 17.00 Reola kultuurimaja saalis Uhti külas Valge tee 1.

 

PÄEVAKORD:

 

1. Ülevaade Kambja valla üldplaneeringu ja Tõrvandi keskusala detailplaneeringu koostamisest

2. Ülenurme lasteaia Nurmepesa arengukava 2020 - 2025

3. Vallavara võõrandamine (Poldri tn 1-33)

4. Vallavara võõrandamine AS-le Tartu Veevärk

5. Loa andmine koostöölepingu sõlmimiseks

6. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras (SA Tartu Kiirabi)

7. Detailplaneeringu algatamisel arendajatele pandavad kohustused (Laane küla,Väike-Näki DP)

8. Ülevaade valla elanike rahuloluküsitlusest, valla tunnuslause ja vallalehe nime konkursist

 

 

 

1. Ülevaade Kambja valla üldplaneeringu ja Tõrvandi keskusala detailplaneeringu koostamisest

Kuulati planeerimisspetsialist Riivo Leiteni ettekannet.

Riivo Leiten tutvustas esmalt Reola külas Nirgi tee 9 ja 11 kinnistute projekteerimistingimuste väljaandmisega seonduvaid asjaolusid. Sõna sai kinnistu omaniku esindaja Raul Kinks, kes tutvustas arendusplaane ja tootmise vajadusi.

Otsustati nõustuda, et vallavalitsus väljastab projekteerimistingimused Reola külas Nirgi tee 9 ja 11 kinnistutele. Riivo Leiten tutvustas valla üldplaneeringu koostamise hetkeseisu ja edasisi tegevusi, samuti Tõrvandi keskusala detailplaneeringu erinevaid eskiislahendusi ja edasist menetlust.

Volikogu võttis esitatud informatsiooni teadmiseks.

2. Ülenurme lasteaia Nurmepesa arengukava 2020 - 2025

Kuulati haridusnõunik Maia Uibo ettekannet, kaasettekande ja enesetutvustuse tegi Ülenurme lasteaia uus direktor Maris Pärt.

Otsustati kehtestada määrus nr 88 „Ülenurme lasteaia Nurmepesa arengukava 2020 - 2025" (poolt 15, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

 

3. Vallavara võõrandamine (Poldri tn 1-33)

Kuulati haldusjuht Ülo Plakso ettekannet.

Otsustati võtta vastu otsus nr 131 „Vallavara võõrandamine" (poolt 15, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

 

4. Vallavara võõrandamine AS-le Tartu Veevärk

Kuulati haldusjuht Ülo Plakso ettekannet.

Otsustati võtta vastu otsus nr 132 „Vallavara võõrandamine" (poolt 15, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Kambja vald on otsustanud võõrandada seni AS-le Emajõe Veevärk kuulunud Reola, Tõrvandi ja Ülenurme alevikus paikneva vee- ja kanalisatsioonitaristu AS-le Tartu Veevärk, kes on nendes piirkondades ka vee-ettevõtja. Vallale kuuluvad nimetatud piirkondades veel mõned veeja kanalisatsioonitrassid, mis ei olnud AS-le Emajõe Veevärk üle antud. AS Tartu Veevärk on avaldanud soovi taristu parema haldamise huvides omandada ka need vallale kuuluvad vee- ja kanalisatsioonirajatised. Vee- ja kanalisatsioonitaristu parema majandamise huvides on õige, et kogu taristu kuulub ühele omanikule.

Otsusega võõrandatakse aktsiaseltsile Tartu Veevärk järgmised Kambja vallale kuuluvad vee- ja kanalisatsioonitrassid:

  • Ülenurme alevik, Tartu mnt 50/50A vesivarustus-ja kanalisatsioon jääkmaksumusega 406 eurot;
  • Tõrvandi alevik, Aia tn vee- ja kanalisatsioonitrass jääkmaksumusega 3753 eurot;
  • Ülenurme alevik, Männi elurajooni vesi ja kanalisatsioon jääkmaksumusega 1146 eurot;
  • Ülenurme alevik, Villa elamurajooni III etapi veevarustuse ringtrass (Metsaääre ja Loopealse tn lõigus) jääkmaksumusega 15 116 eurot.

 

 

5. Loa andmine koostöölepingu sõlmimiseks

Kuulati haldusjuht Ülo Plakso ettekannet.

Otsustati võtta vastu otsus nr 133 „Koostöölepingu sõlmimine" (poolt 15, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Maanteeametil on riigiteede teehoiukava alusel lähiaastatel kavas Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitus. Teedeprojekt OÜ on koostanud objekti põhiprojekti, millega on kavandatud müraseina rajamine riigitee 3 Jõhvi - Tartu - Valga km 138,3 - 138,85 Kambja vallas asuvale lõigule, et leevendada liiklusest põhjustatud mürataset sel lõigul asuvatele eluhoonetele. Müraseina taha on projekteeritud kogujatee (edaspidi Valga mnt kogujatee), mis tagab kõikidele kinnistutele juurdepääsu – teisisõnu teenindab kohalikku liiklust. Kogujatee ühendatakse Tartu linnas oleva Laseri tänavaga.

Maanteeamet korraldab ja rahastab Valga mnt kogujatee rajamiseks vajalike maade omandamist, Valga mnt kogujatee ehitamist, omanikujärelevalvet ja liiklusohutuse auditeerimist ning nõustub pärast ehituse lõppemist Valga mnt kogujatee koos maaga üle andma Kambja vallale.

Otsusega lubatakse vallavalitsusel sõlmida koostööleping maanteeametiga, millega Kambja vald võtab kohustuse omandada tasuta riigitee 3 Jõhvi - Tartu - Valga km 138,3 - 138,85 kavandatava müraseina taha projekteeritud kogujatee peale selle valmimist.

 

 

6. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras (SA Tartu Kiirabi)

Kuulati haldusjuht Ülo Plakso ettekannet.

Otsustati võtta vastu otsus nr 134 „Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras" (poolt 15, vastu ja erapooletuid ei olnud).

SA Tartu Kiirabi esitas vallavalitsusele taotluse sooviga üürile võtta aadressil Papli 5/1, Tõrvandi alevik asuva garaaži koos teisel korrusel asuvate ruumidega üldpinnaga 535 m2. Taotluse kohaselt soovitakse garaažipinda kasutada reservsõidukite hoidmiseks ning ülemisele korrusele luua võimalused ühe kuni kahe kolmeliikmelise kiirabibrigaadi tööruumideks.

Ruumide kohandamisega kaasnevad kulud on hinnanguliselt kuni 50 000 eurot ning tööd teostatakse üürileandja poolt enne ruumide üleandmist. SA Tartu Kiirabi võtab ruumid üürile vähemalt kümneks aastaks.

Otsusega lubatakse vallavalitsusel teostada ehitus- ja remonttööd üürile antava objekti osas, mille maksumust ei ole ette nähtud 2020. aasta valla eelarves ning sõlmida üürileping SA-ga Tartu Kiirabi vähemalt 10 aastaks maksumusega 500 eurot kalendrikuus.

 

 

7. Detailplaneeringu algatamisel arendajatele pandavad kohustused (Laane küla,Väike-Näki DP)

Kuulati jurist Kaupo Piirsalu ettekannet, kes tutvustas Väike-Näki detailplaneeringust huvitatud isikuga saavutatud kokkulepet valla sotsiaalsfääri arendamisse panustamise kohta.

Otsustati võtta informatsioon teadmiseks.

 

 

8. Ülevaade valla elanike rahuloluküsitlusest, valla tunnuslause ja vallalehe nime konkursist

Kuulati arendusjuht Kristi Kull ettekannet, kes tutvustas rahuloluküsitluse kokkuvõtet, valla tunnuslause ja vallalehe konkursile laekunud pakkumisi.

Illari Lään tegi ettepaneku, et kultuuri- ja hariduskomisjon teeb nii tunnuslausetest kui lehe nimedest esialgse valiku.

Volikogu otsustas anda haridus- ja kultuurikomisjonile ülesanne ülesandeks esmase valiku tegemine laekunud pakkumistest.

Haldusjuht Ülo Plakso tutvustas volikogule rattaringluse laiendamise plaani Ülenurme ja Tõrvandisse. Mõlemasse alevikku tuleks 20-kohaline parkla, mida hakkaks opereerima Tartu Rattaringlus. Kõik kulud jääks valla kanda, nelja aasta peale on kulud üle veerand miljoni euro.

Toomas Arumägi ja Ülo Karpov tegid ettepaneku, et alustada ühe parklaga ja edasi vaadata, kuidas läheb.

Rait Rohumägi ja Illari Lään tegid ettepaneku rääkida läbi Bolt-iga elektritõukerataste kasutamise laiendamiseks.

Volikogu otsustas 9 poolthäälega lükata edasi lepingu sõlmimine rattaringlusega ühinemiseks.

 


Istungi protokoll