« Tagasi

Vallavolikogu 22.09.2020 istung

Kambja vallavolikogu istung toimus teisipäeval 22. septembril 2020. a algusega kell 17.00 Reola kultuurimaja saalis Uhti külas Valge tee 1.

 

PÄEVAKORD:

 1. Kambja valla 2020. a I lisaeelarve
 2. Osaluse vähendamine AS-s Emajõe Veevärk
 3. Hoonestusõiguste lõpetamine (AS EVV)
 4. Vallavara võõrandamine AS-le Tartu Veevärk
 5. Koostöölepingu sõlmimine (SA Tartu 2024)
 6. Loa andmine riigihangete korraldamiseks
 7. Vallavara tasuta võõrandamine
 8. Arvamuse andmine Tarikatsi uuringuruumi geloogilise uuringu loa taotlusele
 9. Projekti „Kambja valla jäätmete liigiti kogumise korraldamine" omaosaluse garanteerimine
 10. Kambja vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
 11. Vallavalitsuse koosseisu muutmine
 12. Kambja vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
 13. Ülevaade kooliaasta algusest
 14. Revisjonikomisjoni ülevaade Villa tn piirkonna planeeringute õigsuse uurimisest

 

 

1. Kambja valla 2020. a I lisaeelarve

Kuulati finantsjuht Sirje Suure ettekannet. 

Otsustati kehtestada määrus nr 87 „Kambja valla 2020. a I lisaeelarve" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Lisaeelarve kehtestatakse kogumahus 2 726 447 eurot.

 

 

2. Osaluse vähendamine AS-s Emajõe Veevärk

Kuulati arendusjuht Kristi Kulli ettekannet, AS Tartu Veevärk juhataja Toomas Kapi kaasettekannet. 

Võeti vastu otsus nr 121 „Osaluse vähendamine AS-s Emajõe Veevärk" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Otsusega rakendatakse tagasiomandamisõigust endise Ülenurme valla territooriumil Reola, Tõrvandi ja Ülenurme alevikus paikneva vee- ja kanalisatsioonitaristu osas, vähendades seeläbi Kambja valla osalust AS-is Emajõe Veevärk.

 

 

3. Hoonestusõiguste lõpetamine (AS EVV)

Kuulati arendusjuht Kristi Kulli ettekannet.

Kambja vald soovib kasutada AS Emajõe Veevärk aktsionäride lepingu kohast tagasiomandamisõigust endise Ülenurme valla territooriumil aktsiaseltsile üleantud ja toetuste abil arendatud infrastruktuuri osas ja võõrandada nende piirkondade vee- ja kanalisatsioonitaristu AS-le Tartu Veevärk, kes on faktiliseks varade kasutajaks ja veeettevõtjaks nendes võrgupiirkondades.

Võeti vastu otsus nr 122 „Nõusoleku andmine hoonestusõiguse lõpetamiseks" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

 

4. Vallavara võõrandamine AS-le Tartu Veevärk

Kuulati arendusjuht Kristi Kulli ettekannet. 

Seoses Reola, Tõrvandi ja Ülenurme alevikus paikneva vee- ja kanalisatsioonitaristu võõrandamisega AS-lt Emajõe Veevärk AS-le Tartu Veevärk on AS Tartu Veevärk avaldanud soovi taristu parema haldamise huvides omandada ka osa nende all olevaid kinnistuid.

Võeti vastu otsus nr 123 „Vallavara võõrandamine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

 

5. Koostöölepingu sõlmimine (SA Tartu 2024)

Kuulati arendusjuht Kristi Kulli ettekannet. 

Võeti vastu otsus nr 124 „Koostöölepingu sõlmimine" (poolt 18, vastu 1 ja erapooletuid ei olnud), mille alusel sõlmitakse SA Tartu 2024 koostööleping, mille eesmärgiks on Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinn tegevuste rahastamine, kohalike omavalitsuste toetuse jagunemise ja kohalike omavalitsuste koostöö.
 

 • 29.aprillil 2019.a. sõlmisid Tartu linn ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsust lepingu koostöö tegemiseks Tartu linna kandideerimisel 2024.a. Euroopa kultuuripealinnaks ning kultuuripealinna programmi elluviimiseks tiitli võitmisel;
 • koostöölepinguga lubas Tartu linn kaasata omavalitsusi programmi elluviimisse;
 • Tartu linn on kultuuripealinna tegevuste ettevalmistamiseks, kultuuriprogrammi väljatöötamiseks ja elluviimise korraldamiseks asutanud sihtasutuse Tartu 2024 ning edaspidi tegutseb Tartu linn kultuuripealinna ettevalmistamisel läbi Tartu 2024;
 • lepinguga täpsustatakse omavalitsuste panust kultuuripealinna programmi ettevalmistamises ja rahastamises;

 

 

6. Loa andmine riigihangete korraldamiseks

Kuulati Kristi Kulli ettekannet lõppevate teenuslepingute uute hangete korraldamiseks. Eelnõu kohaselt on koolitransporditeenuse hange kavandatud kaheks aastaks, kuid transporditeenuse osutajad on teinud ettepaneku korraldada hange vähemalt kolmeks aastaks, sest nii lühikeseks perioodiks kavandatud hanke korral ei saa ettevõtjad teha investeeringuid.

Toimus hääletus koolitransporditeenuse lepinguperioodi pikkuse üle: 2-aastase lepinguperioodi poolt oli 8 volikogu liiget, 3-aastase lepinguperioodi poolt oli 10 volikogu liiget, 1 volikogu liige jäi erapooletuks.

Otsustati võtta vastu otsus nr 125 „Loa andmine riigihangete korraldamiseks" (poolt 18, vastu 0 ja erapooletu 1).

Otsus lubab vallavalitsusel korraldada riigihanked avaliku bussiliiniveo korraldamiseks, elektrienergia ostmiseks ja valla koolitransporditeenuse korraldamiseks.

 

 

7. Vallavara tasuta võõrandamine

Kuulati haldusjuht Ülo Plakso ettekannet. Toomas Arumägi taandas ennast selle päevakorrapunkti arutelult ja otsustamisest.

MTÜ Tõrvandi Päästeselts esitas Kambja vallavalitsusele taotluse MTÜ-le tasuta võõrandada vallale kuuluvad järgmised päästesõidukid: ZIL131 054SOR (maastikuvõimekusega päästeauto), ZIL130 591TBU (paakauto) ja GAZ66 221TBF (maastikuvõimekusega päästeauto). Autode võõrandamise eesmärgiks on vabatahtliku päästeteenistuse arendamine Kambja valla territooriumil. Tõrvandi päästeseltsi eesmärgiks on tulekahjude ennetus- ja tulekustutustööd, loodusõnnetuste likvideerimisel abistamine, tuleohutus ja esmaabi koolituste korraldamine ning töö noortega. Nimetatud ülesannete täitmine aitab kaasa turvalisuse suurendamisele Kambja vallas ning on otsene avalik huvi. Päästesõidukite omandamine võimaldab päästeseltsil autosid mõistlikumalt majandada ja vähendab vallavalitsuse halduskoormust - pääste korraldamine ei ole kohaliku omavalitsuse seadusjärgne kohustus.

Võeti vastu otsus nr 126 „Vallavara tasuta võõrandamine" (poolt 18, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

 

8. Arvamuse andmine Tarikatsi uuringuruumi geloogilise uuringu loa taotlusele

Kuulati keskkonnaspetsialist Taivo Prantsi ettekannet. 

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Suuremäe Karjäär geoloogilise uuringu loa taotluse Tartu maakonnas Kambja vallas Ivaste külas asuvale riigimaale katastriüksusele Elva metskond 14 (katastritunnus 28201:009:0453). Uuringuruumi nimetus on Tarikatsi uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 16,83 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, millele oleks võimalik taotleda kavandamisluba.

Seaduse kohaselt annab uuringuloa Keskkonnaamet. Sama seaduse kohaselt saadab loa andja uuringuloa taotluse ning taotluse kohta antava haldusakti eelnõu arvamuse saamiseks taotletava uuringuruumi asukoha kohaliku omavalitsuse üksusele. Taotlus ei kajasta kavandatava uuringuala asumist Tartu maakonnaplaneeringu 2030+ ja Kambja valla üldplaneeringu kohaselt rohelise võrgustiku tuumalal. Maakonnaplaneeringu kohaselt tuleb karjääride, freesturbalade ja olulise ruumilise mõjuga objektide rajamisel rohelise võrgustiku aladele hinnata kaasnevat mõju rohelise võrgustiku toimimisele ja negatiivse mõju ilmnemisel kavandada leevendusmeetmed. Nii maakonnaplaneeringu kui Kambja valla üldplaneeringu kohaselt on kehtestatud rohevõrgustiku säilimist tagavad kasutus- ja ehitustingimused, sh metsade raadamise keeld. Taotluses on uuringu lähteülesandena märgitud tarbevaru uuring, kuid seletuskirjas on eesmärgiks toodud tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumis levivate setete (liiv, kruus) maht ja kvaliteet. OÜ Suuremäe Karjäär soovib kasutada Tarikatsi uuringuruumis leiduda võivaid maavarasid (liiva, kruusa) piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel. Uuringuloa taotluses toodud uuringuruumi teenindusala piir ei ühti Tarikatsi liivamaardla aktiivse reservvaru kontuuriga, taotletakse uuringuruumi laiendamist suures osas väljaspoole liivamaardla kontuure. Seetõttu tuleb käsitleda taotlust maavara otsingu eesmärgil uuringuloa taotlusena. Vastavalt geoloogilise uuringuloa taotlusele jääb uuringuruumile lähim majapidamine (Kutsika) 250 m kaugusele. Samas asuvad Tedre maaüksuse hooned vahetult võimaliku maavara väljaveotee ääres. Omapoolset vastuseisu kavandatud tegevusele on Kambja vallavalitsusele esitanud Kutsika, Voltsijärve, Visuri, Tedre, Tamme ja Tammejärve maaüksuste omanikud.

Kambja vallavolikogu leidis, et uuringuruumis kavandatavad tegevused on vastuolus kohalike vallaelanike õigustatud vajaduste ja huvidega. Kuna geoloogilise uuringu pikem eesmärk on siiski maavara kaevandamine, siis toob see kaasa sealsetele maaomanikele suure elukeskkonna muutuse, mis ei arvesta nende õigustatud ootusi oma rahulikule ümbruskonnale. 

Võeti vastu otsus nr 127 „Arvamuse andmine Tarikatsi uuringuruumi geloogilise uuringu loa taotlusele" (poolt 18, vastu 0 ja erapooletu 1), millega vallavolikogu ei nõustu geoloogilise uuringu loa väljastamisega Tarikatsi uuringuruumis OÜ-le Suuremäe Karjäär.

 

 

9. Projekti „Kambja valla jäätmete liigiti kogumise korraldamine" omaosaluse garanteerimine

Kuulati keskkonnaspetsialist Taivo Prantsi ettekannet.

Vallavalitsus esitas KIK-i toetusmeetme „Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes" raames projekti „Kambja valla jäätmete liigiti kogumise korraldamine" rahastustaotluse. Toetuse maksimaalseks suuruseks projekti kohta 200 000 eurot, projekti omaosalus peab olema vähemalt 10%. 

Võeti vastu otsus nr 128 „Projekti „Kambja valla jäätmete liigiti kogumise korraldamine" omaosaluse garanteerimine " (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud), millega Kambja vald garanteerib projektitaotluse omaosaluse summas kuni 20 000 eurot.

 

 

10. Kambja vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine

Kuulati vallasekretär Marina Lehismetsa ettekannet Kambja raamatukogu töökoha ületoomisest Kambja vallavalitsuse koosseisu seoses raamatukogude ühendamisega. 

Võeti vastu otsus nr 129 „Kambja Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine" (poolt 13, vastu 0 ja erapooletud 6).

 

 

11. Vallavalitsuse koosseisu muutmine

Kuulati vallavanem Aivar Aleksejevi ettekannet.

Kambja Vallavalitsuse liige Tiit Lukas esitas 9. septembril 2020 tagasiastumisavalduse, tema volitused lõppesid 10. septembril 2020. Sirje Suur lahkus teenistusest 24. septembril 2020 ja on andnud nõusoleku olla edasi Kambja Vallavalitsuse liige.

Võeti vastu otsus nr 130 „Vallavalitsuse koosseisu muutmine" (poolt 15, vastu 0 ja erapooletud 4).

Vallavalitsuse liikmeteks on edaspidi on vallavanem Aivar Aleksejev, palgaline liige Sirje Suur, sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamm ja maaspetsialist Marge Einola.

 

 

12. Kambja vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Kuulati vallavanem Aivar Aleksejevi ettekannet. Eelnõuga tehti ettepanek vähendada viieliikmelise vallavalitsuse liikmete arvu neljale.

Toimus eelnõu hääletus: poolt 4, vastu 10 ja erapooletud 5. Esitatud eelnõud vastu ei võetud.

 

 

13. Ülevaade kooliaasta algusest

Kuulati haridusnõunik Maia Uibo ettekannet.

 

 

14. Revisjonikomisjoni ülevaade Villa tn piirkonna planeeringute õigsuse uurimisest

Kuulati revisjonikomisjoni esimees Illari Lääne ettekannet komisjoni tellitud eksperthinnangu ja läbitöötatud materjalide alusel koostatud revisjonikomisjoni aktist Villa tn piirkonna planeerimis- ja ehitustegevuse kohta.

Volikogu võttis revisjonikomisjoni akti teadmiseks, vallavalitsus tellib auditi ehitusvaldkonnas.