« Tagasi

Vallavolikogu 19.02.2019 istung

Kambja Vallavolikogu 18. istung toimus teisipäeval 19. veebruaril 2019. a algusega kell 17.00 Kambja vallamaja saalis Kambja alevikus Kesk tn 2

PÄEVAKORD:

1. Ülevaade soojamajandusest Ülenurmes ja Tõrvandis

Kuulati SW Energia juhatuse liikme Mait Pärja ettekannet seoses Ülenurme ja Tõrvandi katlamajadest väljastatava soojusenergia olulise hinnatõusuga.

 

2. Jäätmevaldajate registri pidamise kord

Kuulati volikogu sekretäri Reet Kiuru ettekannet. Tegu on juba endistes valdades olnud registritega, mis ühendati ja koostati uus registri pidamise kord.

Volikogu otsustas kehtestada määruse nr 56 „Jäätmevaldajate registri pidamise kord"(poolt 15, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

3. Loa andmine riigihanke korraldamiseks

Kuulati arendusnõuniku Kristi Kulli ettekannet. Vallavalitsus soovib korraldada Kuuste Kooli restaureerimise riigihanget ühe hankena, mille tulemusena restaureeritakse koolihoone etappidena kolme aasta jooksul.

Volikogu võttis vastu otsuse nr 68 „Loa andmine riigihanke korraldamiseks" (poolt 15, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

4. Kambja valla noortevolikogu põhimäärus

Kuulati noortevolikogu juhi  Kasper Suure ettekannet.

Volikogu otsustas kehtestada määruse nr 57 „Kambja valla noortevolikogu põhimäärus" (poolt 15, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

5. Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Kuulati volikogu sekretäri Reet Kiuru ettekannet.

Kuna tegemist on isikuvalimistega, tegi volikogu esimees Heiki Sarapuu ettepaneku moodustada häältelugemiskomisjon koosseisus Irma Drenkhan, Illari Lään ja Ülo Karpov.

Häältelugemiskomisjoni moodustamise poolt oli 15 volikogu liiget.

Reet Kiuru tutvustas hääletamise korda. Volikogu liige Arne Peda taandas ennast selle
päevakorrapunkti arutelust ja hääletamisest.

Häältelugemiskomisjon valmistas ette hääletamissedelid ja viis läbi salajase hääletamise.

Valituks osutusid kõik ülesseatud rahvakohtunikukandidaadid (Leho Liiv, Jane Raamets, Gert Rattasepp, Marika Rohtla ja Kert Sasi), kõik kandidaadid said 14 poolthäält.

Võeti vastu otsus nr 69 „Rahvakohtunikukandidaatide valimine".

 

Peale päevakorra lõppu kuulati Anti Kalveti sõnavõttu, kes soovis järgmisel volikogu istungil kuulda revisjonikomisjoni aruannet vallavalitsuse töös olevate probleemide kohta.

 

Vastu võetud määrused ja otsused