« Tagasi

Vallavolikogu 18.08.2020 istung

 

Kambja vallavolikogu istung toimus teisipäeval 18. augustil 2020. a algusega kell 17.00 Reola kultuurimaja saalis Uhti külas Valge tee 1.

PÄEVAKORD:

 

  1. Loa andmine riigihanke „Ülenurme alevikus Võru mnt renoveerimine" korraldamiseks
  2. Kambja valla vapi ja lipu kinnitamine
  3. Arvamus Kaatsi liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa kehtivusaja pikendamise kohta
  4. Tiheasustusalal üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord
  5. Tõrvandi lasteaia Rüblik põhimääruse muutmine
  6. Kambja vallavalitsuse hallatavate raamatukogude ümberkorraldamine
  7. Tõrvandi raamatukogu põhimäärus

 

 

1. Loa andmine riigihanke „Ülenurme alevikus Võru mnt renoveerimine" korraldamiseks

Kuulati haldusjuht Ülo Plakso ettekannet.

Vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku rekonstrueerida Ülenurme alevikus Võru maantee. Ehituseks sobimatu pinnas kaevandatakse välja ning mulde aluspind planeeritakse ja tihendatakse. Sõiduteel freesitakse kate ning paigaldatakse uus tihedast asfaltbetoonist kattekiht. Teekattesse tekkinud kulumisroopad likvideeritakse. Renoveerimise tulemusena paraneb tee sõidetavus ning ka liiklusohutus. Tööde teostamiseks eraldati majandus-ja taristuministri 03.08.2020 käskkirjaga nr 156 kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus Võru mnt renoveerimiseks 403 204 eurot. Tööde maksumus koos käibemaksuga on eelkalkulatsiooni kohaselt 576 005 eurot, millest valla omafinantseering on seega 172 801 eurot. Investeeringut ei ole kavandatud Kambja valla 2020. a eelarves.

Võeti vastu otsus nr 117 „Loa andmine riigihanke „Ülenurme alevikus Võru mnt asfaltkatte renoveerimine" korraldamiseks" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

2. Kambja valla vapi ja lipu kinnitamine

Kuulati vallasekretär Marina Lehismets ettekannet

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigikantselei arvamuse alusel Kambja vallavolikogu kinnitas Kambja valla vapi ja lipu kujutise. Valla vapi rohelisel kilbil on kuldset värvi püstine helihark ja seda ümbritsev viljateradest moodustuv võru. Valla lipu rohelisel väljal on kollast värvi püstine helihark ja seda ümbritsev viljateradest moodustuv võru. Lipu pikkuse ja laiuse suhe on 3:2.

Volikogu sekretär Reet Kiuru tegi ettepaneku otsustada valla vapi kilbi kuju muutmine, kuna vapi kilbi kuju muutmist oli soovitanud ka riigikantselei oma kirjas. Volikogule oli näidiseks pandud üles kolm erinevat vapikilbi kuju. Volikogu otsustas 18 poolthäälega, et vapi kilbi kuju tuleb analoogne Tartu valla vapi kilbi kujuga.

Võeti vastu otsus nr 118 „Kambja valla vapi ja lipu kinnitamine " (poolt 17, vastu 1, erapooletud 2).

^

 

3. Arvamus Kaatsi liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa kehtivusaja pikendamise kohta

Kuulati keskkonnaspetsialist Taivo Prantsi ettekannet. 

Kambja vallavalitsus sõlmis osaühinguga Eesti Killustik maarendilepingu 12 aastaks. OÜ Eesti Killustik taotleb Kambja vallavalitsuselt omandatud kaevandamise loa pikendamist vastavalt maarendilepingule kuivõrd loa kehtivusaja jooksul ei ole võimalik maavara ammendada. 

Võeti vastu otsus nr 119 „Arvamus Kaatsi liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa kehtivusaja pikendamise kohta " (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud). Otsusega nõustub vallavolikogu Kaatsi liivakarjääri mäeeraldise kaevandamise keskkonnaloa nr TARM-065 kehtivusaja pikendamisega 10 aasta võrra.

^

 

4. Tiheasustusalal üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Kuulati keskkonnaspetsialist Taivo Prantsi ettekannet. 

Otsustati kehtestada määrus nr 84 „Tiheasustusalal üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord " (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Määrusega sätestatakse Kambja valla haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord. Määrust ei rakendata puude raiele kasvavas metsas metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raiele.

^

 

5. Tõrvandi lasteaia Rüblik põhimääruse muutmine

Kuulati vallasekretär Marina Lehismetsa ettekannet.

Otsustati kehtestada määrus nr 85 „Tõrvandi lasteaia Rüblik põhimääruse muutmine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Määrusega kehtestatakse põhimääruses lasetaia tegutsemiskohtadeks on Aia tn 3 ja Ringtee 1 Tõrvandi alevikus.

Tõrvandi lasteaia Rüblik põhimäärus (alates 01.10.2020)

^

 

6. Kambja vallavalitsuse hallatavate raamatukogude ümberkorraldamine

Kuulati Marina Lehismetsa ettekannet raamatukogude ümberkorraldamisest üheks asutuseks. 

Vallavalitsuse ettepanek on liita viis raamatukogu üheks asutuseks, millel on ühtne juhtimine. Kõik praegu tegutsevad raamatukogud jätkavad kohtadel harukoguna tavapärast tööd. Määrusega lõpetavad 30.09.2020 vallavalitsuse hallatavate asutustena tegevuse Kambja, Kuuste, Külitse ja Ülenurme raamatukogu - nendest moodustatakse Tõrvandi raamatukogu harukogud.

Otsustati võtta vastu otsus nr 120 „Kambja vallavalitsuse hallatavate raamatukogude ümberkorraldamine" (poolt 18, vastu 0, erapooletu 1).

^

 

7. Tõrvandi raamatukogu põhimäärus

Kuulati Marina Lehismetsa ettekannet.

Seoses Tõrvandi raamatukogu muutmisega vallaraamatukoguks tuli kehtestada sellele uus põhimäärus.

Otsustati kehtestada määrus nr 86 „Tõrvandi Lasteaia Rüblik põhimääruse muutmine" (poolt 18, vastu 0 erapooletu 1).

^