« Tagasi

Vallavolikogu 16.12.2021 istung

Kambja vallavolikogu istung toimus neljapäeval 16.12.2021. a algusega kell 17.00 Tõrvandi alevikus Ringtee 1 saalis.

 

 

PÄEVAKORD:

  1. Vallavanema valimine
  2. Kambja valla 2021. a II lisaeelarve
  3. Hankemenetluse tulemuste kinnitamine, loa andmine hankelepingu sõlmimiseks
  4. Vallavolikogu seisukoht Soinaste k Klementi mü detailplaneeringu algatamiseks
  5. Volikogu seisukoht Räni alevikus asuvate Lõo, Lõovälja maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamiseks

 

 

1. Vallavanema valimine

Volikogu esimees Aivar Aleksejev tutvustas lühidalt vallavanema konkursi tulemusi ja vallavanema valimise korda.

Triin Nõmmistu esitas vallavanema ametikohale Rait Pihelgase kandidatuuri.

Ivar Tedrema esitas vallavanema ametikohale Argo Annuki kandidatuuri.

Mõlemad kandidaadid olid eelnevalt välja valitud konkursiomisjonis, kus olid liikmetena esindatud kõikide valimisnimekirjade esindajad.

Rohkem kandidaate ei esitatud, volikogu otsustas kandidaatide nimekirja sulgeda.

Kandidaadid said sõna enesetutvustuseks. Volinikud said esitada küsimusi.

Volikogu kinnitas salajase hääletamise läbiviimiseks häältelugemiskomisjoni koosseisus Marina Lehismets, Reet Kiuru ja Rahel Tamm. Häältelugemiskomisjon viis läbi salajase hääletamise, Marina Lehismets luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli. Valituks osutus Argo Annuk 13 poolthäälega, Rait Pihelgas sai 7 poolthäält.

Otsustati valida vallavanemaks Argo Annuk (otsus nr 10).

^

 

 

2. Kambja valla 2021. a II lisaeelarve

Kuulati finantsjuhi Eve Jaanuse ettekannet.

Kambja valla 2021. aasta II lisaeelarve on koostatud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel:

  • Toimunud on muutused planeeritud põhitegevuse tuludes
  • Laekunud on täiendavad sihtotstarbelised projektitoetused ja muud tulud;
  • Korrigeerimised põhitegevuse kuludes
  • Muutused investeerimistegevuses, sh täpsustatakse lisaeelarve koostamise ajaks teadaolevate investeeringuobjektide tegelikke maksumusi.

Koondeelarve 2021. aasta II lisaeelarve maht on –3 006 747 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 1 259 175 eurot ja põhitegevuse kulud 781 263 eurot. Investeerimistegevuse eelarve väheneb 3 848 502 eurot. Põhivara soetust vähendatud 3 547 329 eurot, põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist suurendatud 260 441 eurot. Koos II lisaeelarvega on Kambja valla 2021. aasta eelarve kogumaht 23 196 955 eurot.

Otsustati kehtestada määrus nr 1 „Kambja valla 2021. a II lisaeelarve" (poolt 20, vastu ja  erapooletuid ei olnud).

^

 

 

3. Hankemenetluse tulemuste kinnitamine, loa andmine hankelepingu sõlmimiseks

Kuulati arendusjuhi Kristi Kulli ettekannet Tõrvandi keskusala arhitektuurikonkursi ja hanke „Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse  projekteerimistööd" läbiviimise kohta.

Tõrvandi keskusala arendusele parima lahenduse leidmiseks kuulutas vallavalitsus välja ideekonkursi, millele laekunud kaheksa võistlustöö seast valiti žürii otsusel parimaks võistlustöö RUUT RUUDUS, töö autor OÜ Arhitekt Must. Konkursi tingimustes oli võimalus, et võitja saab õiguse projekteerimiseks.

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse raames tehti OÜ-le Arhitekt Must  ettepanek pakkumuse esitamiseks ja projekteerimislepingu sõlmimiseks.

Võeti vastu otsus nr 11 „Hankemenetluse tulemuste kinnitamine, loa andmine hankelepingu sõlmimiseks" (poolt 19, erapooletud 1, vastu ei olnud) . 

^

 

 

4. Vallavolikogu seisukoht Soinaste külas Klementi maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks

Kuulati juhtiva planeerimisspetsialisti Riivo Leiteni ettekannet.

Otsustati võtta informatsioon teadmiseks ja vallavalitsusel valmistada ette vastav otsuse eelnõu.

^

 

 

5. Vallavolikogu seisukoht Räni alevikus asuvate Lõo, Lõovälja maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamiseks

 

Kuulati juhtiva planeerimisspetsialisti Riivo Leiteni ettekannet.

Võeti informatsioon teadmiseks ja vallavalitsusel valmistada ette detailplaneeringu algatamise otsuse eelnõu.

 


^