« Tagasi

Vallavolikogu 18.12.2020 istung

 

Kambja vallavolikogu istung toimus reedel 18. detsembril 2020. a algusega kell 17.00 Kuuste kooli saalis Vana-Kuuste külas. Seoses COVID-19 levikuga toimus istung volinike enamuse otsusega kinniselt.

PÄEVAKORD:

1. Kambja valla 2020. a II lisaeelarve

2. Loa andmine riigihanke korraldamiseks Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimiseks

3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

4. Kokkuvõte maa- ja ehitusosakonna distsiplinaarmenetlusest ning auditist, töökorralduse muutmine ehitusvaldkonnas

5. Kambja vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

6. Vastus Anti Kalveti arupärimisele

^

 

1. Kambja valla 2020. a II lisaeelarve

Kuulati finantsjuht Eve Jaanuse ettekannet.

Otsustati kehtestada määrus nr 92 „Kambja valla 2020. a II lisaeelarve" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Määrusega kehtestatakse 2. lisaeelarve kogumahus 767 417 eurot. 

Lisaeelarve on koostatud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel:

  • toimunud on muutused planeeritud põhitegevuse tuludes;

  • riigieelarvest on eraldatud lisavahendeid kohalike omavalitsuste toetusfondi;

  • laekunud on täiendavad sihtotstarbelised projektitoetused ja muud tulud;

  • korrigeerimised põhitegevuse kuludes;

  • muutused investeerimistegevuses, st täpsustatakse lisaeelarve koostamise ajaks teadaolevate investeeringuobjektide tegelikke maksumusi.

 

^

 

2. Loa andmine riigihanke korraldamiseks Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimiseks

Kuulati arendusjuht Kristi Kull ettekannet, kes tutvustas spordihoone eskiisprojekti ja renoveerimiseks toetuse saamise võimalusi.

Võeti vastu otsus nr 135 „Loa andmine riigihanke korraldamiseks" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Otsusega lubatakse vallavalitsusel korraldada riigihange Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimiseks.

 

^

 

3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kuulati sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamme ettekannet.

Otsustati kehtestada määrus nr 93 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord reguleerib isiku ja perekonna toimetuleku soodustamiseks Kambja valla korraldatavate sotsiaalteenuste ja makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise tingimusi ja korda. 

 

^

 

4. Kokkuvõte maa- ja ehitusosakonna distsiplinaarmenetlusest ning auditist, töökorralduse muutmine ehitusvaldkonnas

Vallavanema läbiviidud distsiplinaarmenetlusest andis ülevaate volikogu sekretär Reet Kiuru.

Maa- ja ehitusosakonna töökorralduse hindamiseks tellitud auditist tegi kokkuvõtte vallasekretär Marina Lehismets.

Maa- ja ehitusosakonna töökorralduse kavandatavaid muudatusi läbiviidud auditi ja distsiplinaarmenetluse valguses tutvustas ehitusspetsialist Timo Varik.

Illari Lään tegi vallavalitsusele ettepaneku teha kirjalik tegevuskava vallavalitsuse töös kitsaskohtade likvideerimiseks.

Otsustati võtta informatsioon teadmiseks.

^

 

5. Kambja vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Kuulati vallasekretär Marina Lehismetsa ettekannet, kes tutvustas kavandatud muudatusi vallavalitsuse teenistujate koosseisus.

Otsustati võtta vastu otsus nr 136 „Kambja Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

6. Vastus Anti Kalveti arupärimisele

Anti Kalvet esitas eelmisel istungil arupärimise Villa tn piirkonna elanike pöördumisele
vastamise kohta. Ettekandja jurist Kaupo Piirsalu tutvustas vallavalitsuse vastust pöördumisele.

Otsustati võtta informatsioon teadmiseks.

^