« Tagasi

Vallavolikogu 25.05.2021 istung

Kambja vallavolikogu istung toimus teisipäeval 25. mail 2021 elektrooniliselt  veebikeskkonnas. Kohal olid kõik volinikud. 

PÄEVAKORD:

  1. Nõustumine transpordimaa ja sellel paiknevate tehnorajatiste omandamisega
  2. Tõrvandi Raamatukogu kasutamise eeskiri
  3. Korteriühistule jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord
  4. Revisjonikomisjoni ettepanekud Kambja valla elamu- jm piirkondade arendustegevuse üle järelevalve tõhustamiseks
  5. Ülevaade 18.05.2021 toimunud kohtuistungist haldusasjas nr 3-20-2182 "Kristine Kõps kaebus Kambja Vallavalitsuse poolt 05.11.2020 väljastatud Villa tn 24 ehitusloa nr 2012271/37392 tühistamiseks" ja kaebaja esindajate poolt esitatud ettepanekutest
  6. Reola küla Saareveere kinnistu projekteerimistingimustega seonduvad probleemid

 

 

 

 

1. Nõustumine transpordimaa ja sellel paiknevate tehnorajatiste omandamisega

Kuulati haldusjuhi Ülo Plakso ettekannet.

OÜ Ehitusseire esitas OÜ Martinite ja OÜ Albatrek nimel Tara ja Taraääre detailplaneeringu 1. – 10. etapi transpordimaa kinnistute ja nendel paiknevate tänavavalgustuse ja sademevee trasside üleandmiseks Kambja valla omandisse. Tänavad on rajatud vastavalt Tara, Taraääre ja Aiaääre maaüksuste ja lähiala detailplaneeringule. Omandatavatele maaüksustele rajatud teedele ja tänavatele, tänavavalgustusele ning sademevee trassidele on väljastatud kasutusload ja esitatud kasutusteatised. Välja on ehitatud ka sidetrassid, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning elektrivõrgustik. Lähtudes avalikest huvidest omandataks otsusega tasuta Kambja vallale Tõrvandi alevikus asuvad Pärnaõie, Saialille ja Melissi tänava transpordimaad ja nendel paiknevad teed, tänavad, tänavavalgutus ja sademevee trassid.

Võeti vastu otsus nr 146 „Nõustumine transpordimaa ja sellel paiknevate tehnorajatiste omandamisega" (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

 

2. Tõrvandi Raamatukogu kasutamise eeskiri

Kuulati Tõrvandi Raamatukogu direktor Katre Ilmjärve ettekannet, kes tutvustas lühidalt raamatukogu kasutamise eeskirja sisu.

Tõrvandi raamatukogu kasutamise eeskiri sätestab raamatukogu teeninduse korralduse, kasutajate õigused, kohustused ja vastutuse Tõrvandi raamatukogus ja selle neljas haruraamatukogus (Kambja raamatukogu, Külitse raamatukogu, Kuuste raamatukogu ja Ülenurme raamatukogu).

Otsustati kehtestada määrus nr 97 „Tõrvandi Raamatukogu kasutamise eeskiri" (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

 

3. Korteriühistule jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord

Kuulati keskkonnaspetsialist Taivo Prantsi ettekannet. 

Määrusega kehtestatakse Kambja valla eelarvest korteriühistule jäätmemaja ehitamiseks või süvakogumismahuti paigaldamiseks toetuse andmise tingimused ja kord. Toetuse eesmärk on jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega valla elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.

Toetatavad tegevused on:

1) jäätmemaja ehitamine arvestusega, et jäätmemaja mahutab vähemalt segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite mahuti;

2) jäätmete süvakogumismahuti paigaldamine segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite jäätmeliikidele.

Otsustati kehtestada määrus nr 98 „Korteriühistule jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord" (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

 

4. Revisjonikomisjoni ettepanekud Kambja valla elamu- jm piirkondade arendustegevuse üle järelevalve tõhustamiseks

Kuulati revisjonikomisjoni esimees Illari Lääne ettekannet, kes tutvustas revisjonikomisjoni ettepanekuid ja  vallavalitsuse seisukohti.

Revisjonikomisjon nõustus vallavalitsuse seisukohtadega ja kuni asja otsustamiseni lepiti kokku, et vallavalitsus informeerib volikogu algatatud detailplaneeringutest jooksvalt.

Volikogu võttis ettepanekud teadmiseks.

^

 

 

 

 

5. Ülevaade 18.05.2021 toimunud kohtuistungist haldusasjas nr 3-20-2182 "Kristine Kõps kaebus Kambja Vallavalitsuse poolt 05.11.2020 väljastatud Villa tn 24 ehitusloa nr 2012271/37392 tühistamiseks" ja kaebaja esindajate poolt esitatud ettepanekutest

Jurist Kaupo Piirsalu andis ülevaate kohtuasjast nr 3-20-2182 ja selle 18. mail toimunud istungist. Vallavalitsuse tehtud kompromissettepanekud kaebajat ei rahuldanud. Kohus soovis vallavolikogu seisukohti kompromissettepanekutele. Vallavalitsus on teinud ettepanekud omanikele Villa tn 20 krundi, samuti Villa tn 18 krundi haljastamise küsimuses. Villa tn 9 krundi omanik ei soovi oma krunti müüa, kuid kui vald soovib võõrandada, peaks ta põhjendama vajadust ja pakkuma omapoolse hinna.

Villa 20 ja Villa 9 naabrid ei soovi et nende kõrvale tuleks üldmaa, Villa 24 elamu on valmimisjärgus. Vald peaks tõendama ülekaalukat avalikku huvi nende kruntide võõrandamiseks, mida ei ole. Kaebaja esindaja leidis, et Villa 5 krundi naabrusest kaugemal asuv üldmaa ei ole tema jaoks piisav. Samal ajal Villa 18 asuv üldmaa vastab detailplaneeringule. Kaebaja ei väljendanud oma kindlat soovi millist kompromissi soovitakse. Pole ka kokkulepet mida soovitakse näha Villa 18 üldmaal.

Volikogu ei andnud vallavalitsusele juhiseid või volitusi täiendavate taotluste või kompromissettepanekute tegemiseks ning nõustuti, et kohus teeb antud asjas otsuse 21.06.2021.

^

 

 

 

 

6. Reola küla Saareveere kinnistu projekteerimistingimustega seonduvad probleemid

Kuulati Anti Kalveti ettekannet Reola külas Saareveere kinnistu projekteerimistingimuste menetluse kohta. Ta tegi ettepaneku lahendada Saareveere kinnistu ehitusõigus detailplaneeringu kaudu. 

Kaasettekandja Riivo Leiten selgitas keskkonnamõjude hindamise protsessi ja projekteerimistingimuste väljaandmise protsessi.

Kaasettekanne Saareveere kinnistu omaniku esindaja Rait Rohumägilt kinnistu ostmise ja seal kavandatavate tegevuste kohta. Piirkond ongi tootmispiirkond, kuhu on jäänud üksikud elamud, kus kõigis ei elata. Seal kõrval on suur tootmiskompleks, milles on AS Saarekile kuuluv külmhoone ohualaga 300 -500 m. Saareveere kinnistule tuleb puidust aiamajade tootmishoone, seal ei hakka toimuma värvimist ega muid keemilisi protsesse.

Tehti ettepanek Saareveere kinnistu omanikele korraldada kokkusaamine naabritega, et viimased saaks otse küsida ja adekvaatset informatsiooni. Rait Rohumägi oli sellega nõus.

 

 

^