« Tagasi

Vallavolikogu 30.03.2021 istung

Kambja vallavolikogu istung toimus teisipäeval 30. märtsil 2021. a algusega kell 17.00 vastavalt eelmisel istungil kokkulepitule elektrooniliselt meet.google veebikeskkonnas. 

PÄEVAKORD:

  1. Volikogu seisukohad üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute osas
  2. Volikogu seisukohad Õssu küla Kulli DP osaliseks kehtetuks tunnistamiseks
  3. Kambja põhikooli arengukava 2021 – 2025 kinnitamine
  4. Kambja vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
  5. Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine
  6. Vallavalitsuse koosseisu muutmine
  7. Ülevaade kooli- ja lasteaiakohtade vajadusest märts 2021

 

 

 

 

 

 

 

1. Volikogu seisukohad üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute osas (Jaani ja Leetsi, Tõrvandi alevik, Klementi, Soinaste küla)

Kuulati planeerimisspetsialist Riivo Leiteni ettekannet.

Kinnistute omanik AS Respo Haagised esitas vallavalitsusele Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksustele kehtiva üldplaneeringuga vastuolus oleva detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on maaüksustele määratud perspektiivne elamumaa maakasutuse juhtfunktsioon, taotleja soovib sinna planeerida tootmismaa juhtfunktsiooni.

Volikogu ei olnud vastu detailplaneeringu algatamiseks vajalike eelmenetluste läbiviimisele. Kuulati planeerimisspetsialist Riivo Leiteni ettekannet Soinaste külas Klementi maaüksuse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu taotluse kohta. Vastavalt üldplaneeringule on Klementi krundi ida- ja põhjaosas näidatud tootmis- ja ärimaa sihtotstarve riigitee sanitaarkaitsevööndi ulatuses (s.o 300 m). Soovitakse, et Kambja vald kaaluks ettepanekut planeerida Klementi maaüksuse riigiteepoolsetele külgedele (krundi põhja- ja idaosas) ärimaa sihtotstarbega krundid ja ülejäänud osa krundist reserveerida üksik-, paaris- ja ridaelamutele.

Volikogu otsustas 17 poolt-, kahe erapooletu ja ühe vastuhäälega lubada vallavalitsusel alustada planeeringu algatamise eeltoimingutega.

^

 

 

 

 

2. Volikogu seisukohad Õssu küla Kulli detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamiseks

Kuulati planeerimisspetsialist Riivo Leiteni ettekannet.

Volikogu nõustus Kulli detailplaneeringu osalikseks kehtetuks tunnistamiseks eeltoimingute tegemisega.

^

 

 

 

 

3. Kambja põhikooli arengukava 2021 – 2025 kinnitamine

Kuulati haridusnõunik Maia Uibo ettekannet.

Arengukava on koostatud eesmärgiga kavandada kooli jätkusuutlik areng aastateks 2021–2025. Arengukava on alus kooli õppekava ajakohastamiseks ning õppeaasta üldtööplaani koostamiseks.

Arengukava koostamise lähtealused on „Eesti elukestva õppe strateegia 2020" jätkustrateegia „Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035" ja Kambja valla arengukava 2020–2030. Eesmärkide püstitamisel lähtuti Kambja põhikooli sisehindamise aruandest 2016–2019, rahuloluküsitluste tulemustest ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, millega sätestatakse, et kooli arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad, et tagada kooli tulemuslik toimimine ja jätkusuutlik areng. Arengukava koostamises osalesid lapsevanemad, õpilased ja vilistlased veebiküsitluse teel, õpilased lisaks ka arvamuste seina ning loomepäeva kaudu. Kooli töötajad osalesid protsessis arendusseminari ja arutelude kaudu ning hoolekogu panustas koosoleku vormis. Arengukava kohta andsid oma arvamuse õppenõukogu (õppenõukogu 18.01.2021 koosoleku otsus nr 5), hoolekogu (hoolekogu 29.01.2021 koosolekul) ja õpilasesindus (õpilasesinduse 26.01.2021 koosolekul). 

Otsustati kehtestada määrus nr 96 „Kambja Põhikooli arengukava 2021 – 2025" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

 

 

4. Kambja Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Kuulati vallavanem Aivar Aleksejevi ettekannet.

Vallavalitsuse liikmete arvu vähendatakse viielt neljale.

Võeti vastu otsus nr 142 „Kambja Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" (poolt 15, vastu ei olnud ja erapooletuid 5).

^

 

 

 

 

 

5. Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine

Kuulati vallavanem Aivar Aleksejevi ettekannet.

Vallavalitsuse liige Sirje Suur avaldas soovi end vabastada vallavalitsuse liikme ametist. 

Võeti vastu otsus nr 143 „Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

 

 

6. Vallavalitsuse koosseisu muutmine

Kuulati vallavanem Aivar Aleksejevi ettekannet.

Võeti vastu otsus nr 144 „Vallavalitsuse koosseisu muutmine" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud), mille järgi on vallavalitsuse liikmed:

Aivar Aleksejev - vallavanem

Eve Jaanust - finantsjuht

Rahel Tamm - sotsiaalosakonna juhataja

Timo Varik - maa- ja ehitusosakonna juhataja  

^

 

 

 

 

7. Ülevaade kooli- ja lasteaiakohtade vajadusest märts 2021 (vastuseks A. Kalveti arupärimisele)

Ettekande tegi haridusnõunik Maia Uibo.

Otsustati võtta informatsioon teadmiseks.

^

 


Istungi protokoll