« Tagasi

Vallavolikogu 21.09.2021 istung

Kambja vallavolikogu istung toimus teisipäeval 21. septembril 2021. a algusega kell 17.00 elektrooniliselt veebikeskkonnas.

 

PÄEVAKORD:

 1. Kambja valla 2021. a I lisaeelarve
 2. Kambja valla osalemine mittetulundusühingus Eesti Jäätmehoolduskeskus
 3. Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine Ettekandja juhtiv planeerimisspetsialist Riivo Leiten
 4. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa mitte taotlemine munitsipaalomandisse (Rõika tee)
 5. Koolilõpetaja stipendium
 6. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
 7. Informatsioon Tõrvandi Papli 5/1 ruumide kasutusest

 

 

 

1. Kambja valla 2021. a I lisaeelarve

Ettekandja finantsjuht Eve Jaanus

Kambja valla 2021. aasta I lisaeelarve on koostatud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel:

 • Toimunud on muutused planeeritud põhitegevuse tuludes;
 • Riigieelarvest on eraldatud lisavahendeid kohalike omavalitsuste toetusfondi;
 • Laekunud on täiendavad sihtotstarbelised projektitoetused ja muud tulud;
 • Korrigeerimised põhitegevuse kuludes;
 • Muutused investeerimistegevuses, sh täpsustatakse lisaeelarve koostamise ajaks teadaolevate investeeringuobjektide tegelikke maksumusi.

2021. aasta I lisaeelarve maht on 349 513 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 213 978 eurot ja põhitegevuse kulud 445 300 eurot. Investeerimistegevuse eelarve väheneb 314 612 eurot. Põhivara soetust vähendatud 95 787 eurot, põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist suurendatud 218 825 eurot. Koos I lisaeelarvega on Kambja valla 2021. aasta eelarve kogumaht 26 203 702 eurot.

Kehtestati määrus nr 101 „Kambja valla 2021. a I lisaeelarve" (poolt 17, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

2. Kambja valla osalemine mittetulundusühingus Eesti Jäätmehoolduskeskus

Ettekandja keskkonnaspetsialist Taivo Prants

Ühing:

 • haldab liikmete jäätmejaamasid ja muid jäätmerajatisi
 • korraldab järelevalvetegevusi ja andmete monitooringut
 • esindab liikmete jäätmehooldusalaseid huve
 • haldab ja analüüsib jäätmehoolduse valdkonna regulatsioone ja informatsiooni
 • esindab liikmeid suhtluses partneritega, regulaatoritega jm kolmandate isikutega nii riigisiseselt kui piiriüleselt
 • osutab jäätmehoolduse alaseid konsultatsioone ja korraldab koolitusi
 • korraldab jäätmehoolduse valdkonna dokumentatsioonide, riigihangete, projektide, rahastustaotluste koostamist ning elluviimist
 • osutab liikmetele arendus- ja investeerimisprojektide analüüse
 • planeerib jäätmekäitluslahenduste arendusi ja korraldab investeeringute elluviimisi
 • korraldab muid vajalikke tegevusi oma liikmete huvides.

Võeti vastu otsus nr 158 „Kambja valla osalemine Mittetulundusühingus Eesti Jäätmehoolduskeskus" (poolt 17, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

3. Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine

Ettekandja juhtiv planeerimisspetsialist Riivo Leiten

Vallavalitsusele esitati Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksustele detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegijaks on maaüksuste omanik AS Respo Haagised. Esitatud taotluse kohaselt soovitakse maaüksustele saada ehitusõigust kuni 20 000 m² lao- ja tootmishoonete ehitamiseks (kuni 18m kõrgused) ning kuni 50 000 m² hoiuplatside rajamiseks.

Kehtiva valla üldplaneeringu kohaselt on maakasutse kohaselt maaüksustele määratud perspektiivne elamumaa maakasutuse juhtfunktsioon. Samuti on määratud äri- ja tootmishoonete maksimaalseks kõrguseks 12 m. Seega sisaldab taotlus kehtiva üldplaneeringu lahendust muutvat ettepanekut Jaani ja Leetsi maaüksuste osas.

AS Respo Haagised alustas oma tootmist pea 30 aastat tagasi ning on selle aja jooksul jõudsalt kasvanud. Detailplaneeringu realiseerimine annab ettevõttele võimaluse realiseerida oma arenguplaane, mis võimaldab säilitada konkurentsivõimet, luua uusi töökohti, vähendada toodete materjalimahukust, suurendada tootlikkust, kasvata lisandväärtust ja ekspordi mahtu.

Planeeritavate ehitistest kõige mõjukam hoone oleks kuumtsinkimise hoone rajamine ettevalmistus- ja keevitusjaoskonna kõrvale, mis vähendaks oluliselt CO heidet ning see tooks kaasa ka nn tootmise jalajälje vähendamise keskkonnale. Eelkõige on see tingitud sellest, et käesoleval hetkel transporditakse valmistatud konstruktsioonid kuumtsinkimiseks Harjumaale ja siis tagasi. Kuumtsinkimise võimalusel jääks selline hulk kilomeetreid läbimata ning CO heide väheneks. Samuti on AS Respo Haagised valla üks suuremaid tööandjaid erasektoris.

Kohaliku omavalitsuse üks ülesannetest on kaasa aidata valla arengule. Üheks selliseks toetuse võimaluseks on toetada piirkonna ettevõtlust luues neile tingimused ja võimalused edasiseks arenguks. Toetamise teiseks eesmärgiks on luua võimalused uute töökohtade loomiseks.

Kavandatavale detailplaneeringule on koostatud eelhinnang, mille koostamisel arvestati seadusest tulenevate kriteeriumitega ning kokkuvõtvalt jõuti järeldusele, et arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Samuti küsiti koostatud eelnõule ja eelhinnangule asjaomaste asutuste seisukohti (keskkonnaamet ja põllumajandus- ja toiduamet). Põllumajandus- ja toiduamet ei esitanud detailplaneeringule omapoolseid tingimusi ega piiranguid. Keskkonnaamet on seisukohal, et KSH algatamine ei ole käesoleva informatsiooni alusel vajalik.

Võeti vastu otsus nr 159 „Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine" (poolt 17, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

4. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa mitte taotlemine munitsipaalomandisse (Rõika tee)

Ettekandja maaspetsialist Marge Einola

Vallavalitsuse poole on pöördunud Soinaste külas asuva Rõika kinnistu (katastriüksus 94901:006:0718) omanik AS Baltwood taotlusega temale kuuluva kinnistuga piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva maatüki, Rõika tee katastriüksuse (tunnus 28301:001:0860) liitmiseks Rõika kinnistuga. Rõika tee katastriüksust hõlmab Ülenurme vallavolikogu 31.01.2012 otsusega nr 2 kehtestatud Rõika kinnistu detailplaneering. Rõika tee on planeeringu kohaselt juurdepääsuks Rõika kinnistu detailplaneeringujärgsetele kruntidele. Rõika tee katastriüksus suurusega 322 m2 piirneb muuhulgas ka Kambja valla munitsipaalomandis oleva Variku - Partsi teega, katastriüksus tunnusega 28301:001:0838.

Vallavalitsuse seiukoht on mitte kavandada Soinaste külas asuva Rõika (katastritunnus 94901:006:0718), Jaamaotsa (katastritunnus 94901:001:0157), Jaama (katastritunnus 94901:001:0156) ja Variku-Partsi tee (katastritunnus 28301:001:0838) katastriüksuste vahele jääva kinnisasjaga liitmiseks sobiva Rõika tee maaüksuse (katastritunnus 28301:001:0860, pindala 322 m2 ) munitsipaalomandisse taotlemist.

Võeti vastu otsus nr 160 „Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa-ala munitsipaalomandisse mitte taotlemine" (poolt 16, vastu 0 ja erapooletuid 1).

^

 

 

 

5. Koolilõpetaja stipendium

Ettekandja haridusnõunik Maia Uibo

Koolilõpetaja stipendiumi eesmärk on tunnustada gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetanud ja kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud õpilasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kambja vald, ning toetada lõpetajate edasisi õpinguid ja enesearendamist. Stipendium on ühekordne ja antakse samal kalendriaastal lõpetajale.

Stipendiumi suurus on 400 eurot gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud õpilasele ja kutsekeskhariduse õpingud kiitusega lõpetanud õpilasele, kelle keskmine kaalutud hinne on 5,0 ning 300 eurot gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanud õpilasele ja kutsekeskhariduse õpingud kiitusega lõpetanud õpilasele, kelle keskmine kaalutud hinne on madalam kui 5,0.

Kehtestati määrus nr 102 „Koolilõpetaja stipendium" (poolt 16, vastu 0, erapooletuid 1).

^

 

 

 

6. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

Ettekandja vallasekretär Marina Lehismets

Hääletamise korraldamiseks valimisjaoskonnas moodustab volikogu vähemalt viieliikmelise jaoskonnakomisjoni. Jaoskonnakomisjoni ülesanne on korraldada hääletamine valimisjaoskonna hääletamisruumides, valija elukohas või asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevaringses hoolekandeasutuses, teha kindlaks valimisjaoskonna hääletamistulemused ning täita muid käesolevast seadusest tulenevaid ülesandeid.

Võeti vastu otsus nr 161 „Jaoskonnakomisjonide moodustamine" (poolt 17, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

7. Informatsioon Tõrvandi Papli 5/1 ruumide kasutusest

Ettekandja haldusjuht Ülo Plakso. Ruume kasutab Tartu Kiirabi autode hoidmiseks, II korruse ruume õppekeskuseks. Väljasõiduteenust sealt ei osutata, seda ei luba Haigekassaga sõlmitud leping.

^

 


Istungi protokoll nr 45