« Tagasi

Vallavolikogu 15.06.2021 istung

Kambja Vallavolikogu istung toimus teisipäeval 15. juunil 2021. a algusega kell 17.00 Tõrvandi alevikus Ringtee 1 saalis.

 

PÄEVAKORD:

 1. Kambja valla 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine
 2. Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine
 3. Kambja vallavolikogu 2021. aasta valimiseks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu määramine
 4. Kambja valla valimiskomisjoni moodustamine
 5. Vallavalitsuse informatsioon seisukoha küsimise kohta Aardlapalu liivakarjääri avaliku huvi kohta

 

 

 

1. Kambja valla 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kuulati finantsjuhi Eve Jaanuse ettekannet.

Võeti vastu otsus nr 147 „Kambja valla 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine" (poolt 18, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Kuulati Illari Lääne aruannet revisjonikomisjoni töö kohta.

Volikogu võttis revisjonikomisjoni töö aruande teadmiseks.

^

 

 

 

 

2. Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine

Kuulati vallasekretäri Marina Lehismetsa ettekannet.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse järgi määrab volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu oma otsusega. Volikogu liikmete arv määratakse rahvastikuregistri andmete põhjal, lähtudes valla- või linnaelanike arvust valimisaasta 1. juuni seisuga järgmiselt:

 • üle 2000 elaniku – vähemalt 13 liiget
 • üle 3500 elaniku – vähemalt 15 liiget
 • üle 5000 elaniku – vähemalt 17 liiget
 • üle 7500 elaniku – vähemalt 19 liiget
 • üle 10 000 elaniku – vähemalt 21 liiget
 • üle 30 000 elaniku – vähemalt 25 liige.

Võeti vastu otsus nr 148 „Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine" (poolt 18, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

 

3. Kambja vallavolikogu 2021. aasta valimiseks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu määramine

Kuulati vallasekretäri Marina Lehismetsa ettekannet.

Eelnõu kohaselt moodustatakse Kambja vallavolikogu 2021. aasta valimiseks üks valimisringkond, mille piirid kattuvad Kambja valla haldusterritooriumi piiridega. Nimetatud valimisringkonnas on 21 mandaati. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt kuulub volikogu ainupädevusse valimisringkondade arvu, piiride ja ühtse numeratsiooni ning igas valimisringkonnas mandaatide arvu määramine. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus näeb ette üldpõhimõtte, et volikogu moodustab valla või linna territooriumil ühe valimisringkonna. Üle 300 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuses moodustab volikogu kaheksa valimisringkonda.

Mitu valimisringkonda võib moodustada:

 • üle 50 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuses
 • viimase kahe valimisperioodi jooksul ühinemise või jagunemise teel tekkinud kohaliku omavalitsuse üksuses
 • ühinemise tulemusel moodustuvas kohaliku omavalitsuse üksuses
 • kohaliku omavalitsuse üksuses, milles on moodustatud osavallad või linnaosad.

Volikogu otsuses valimisringkondade moodustamise kohta määratakse ringkondade numeratsioon, piirid ning mandaatide arv igas ringkonnas. Valimisringkonnad moodustatakse hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril.

Võeti vastu otsus nr 149 „Kambja vallavolikogu 2021. aasta valimiseks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu määramine" (poolt 18, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

 

4. Kambja valla valimiskomisjoni moodustamine

Kuulati vallasekretäri Marina Lehismetsa ettekannet.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus (KOVVS) näeb ette, et kohaliku omavalitsuse volikogu moodustab valla või linna valimiskomisjoni ja nimetab selle liikmed hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva. Valla ja linna valimiskomisjonil peab olema vähemalt viis liiget ja selle esimeheks on ametikoha järgselt valla- või linnasekretär. Volikogu nimetab valla ja linna valimiskomisjoni liikmed ning kuni kaks asendusliiget valla- või linnasekretäri

ettepanekul. KOVVS-i kohaselt on valla ja linna valimiskomisjoni ülesanne registreerida volikogu valimistel esitatud kandidaadid, teha kindlaks valla või linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid. Muude ülesannete all tuleb eelkõige mõista pärast valimisi volikogu liikmete ja asendusliikmete registreerimist ning kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevaid valla- ja linnavolikogu liikmete volituste lõppemise ja peatamisega ning asendusliikmete määramisega seotud otsustuste tegemist.

Arvestades Kambja valla valimiskomisjoni ülesannete iseloomu ja mahtu, teeb vallavalitsus ettepaneku moodustada valla valimiskomisjon viieliikmelisena. Samuti pannakse ette jätkata valimiskomisjoni tööd samas koosseisus.

Võeti vastu otsus nr 148 „Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine" (poolt 18, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

 

5. Vallavalitsuse informatsioon seisukoha küsimise kohta Aardlapalu liivakarjääri avaliku huvi kohta

Kuulati haldusjuht Ülo Plakso ettekannet.

2019.a tegi Mäebüroo Nord OÜ Aardlapalu liivakarjääri alal OÜ Eesti Killustik tellimusel geoloogilise uuringu. Geoloogilise uuringu käigus sooviti hinnata uuringuruumi piires Aardlapalu maardla koosseisus ja keskkonnaregistris arvel olev passiivne tarbevaru osaliselt ümber aktiivseks tarbevaruks. Selle tegevusega sooviti tagada olemasolevas maardlas maavaravaru täielik kasutamine nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt olemasoleva mäeeraldise piires ning sellega edasi lükata uute maardlate kasutuselevõttu. Varu selliseks ümberhindamiseks küsis OÜ Eesti Killustik 06.05.2019. a kirjalikult nõusolekut keskkonnaametilt.

Keskkonnaameti vastuses selgitati, et sellise elupaigatüübi puhul, mille kaitseks on Natura 2000 ala loodud, tähendab isegi väikese ulatusega kahjustamise võimalus, et arendustegevust ei saa lubada, välja arvatud ülekaaluka avaliku huvi tõttu.

Soovitav varu ümberhindamise ala asub tänase kaevandusala servades ning jääb mäeeraldise teenindusmaale juba kasutuses olevale alale. OÜ Eesti Killustik on seisukohal, et Aardlapalu liivakarjäär on enda asukoha ja ehitusliiva kvaliteedi tõttu olulise tähtsusega Tartu linna varustamisel ning esitab Mäebüroo Nord poolt koostatud Aardlapalu passiivse tarbevaru võimaliku kaevandamise avaliku huvi hinnangu.

OÜ Eesti Killustik palub valla seisukohta kas Aardlapalu karjäär ja selle teenindusmaal asuv passiivne tarbevaru (kuni 5 a kaevandatav varu mahus kuni 500 tuh m³) on Tartu linna ja Kambja vallavalitsuse seisukohalt ülekaaluka avaliku huvi objekt.

Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks, seisukoha kujundamiseks läheb küsimus maakomisjoni.

 


^