« Tagasi

Sipe külas asuva Lohu maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavalitsus algatas detailplaneeringu 11.02.2021 korraldusega nr 2572

Vallavalitsusele esitati 19.06.2020 detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on AS Elisa Eesti. 

Planeerimise käigus on maaomanik avaldanud soovi planeeringuga jagada maaüksus kolmeks eraldiseisvaks krundiks. Esitatud soov oli vastuolus kehtivate lähteseisukohtadega. Kambja vallavalitsus arutas esitatud taotlust 06.05.2021 istungil ning leiti, et planeeringuala jagamine kolmeks ei muuda põhimõttelist lahendust, kuna planeeringu eesmärk säilib – sidemasti rajamine. Kambja vallavalitsuse 27.05.2021 korraldusega nr 2949 muudeti kinnitatud lähteseisukohti. 

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda Lohu maaüksuse jagamist kolmeks eraldiseisvaks krundiks ning hoonestamata krundile sidemasti rajamine ning ehitusõiguse määramine sidemasti teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Planeeritava sidemasti kõrguseks on 80 meetrit maapinnast. Planeeringuga antakse lahendus ka juurdepääsudele, tehnovõrkudega varustatusele, haljastusele ja heakorrale.  

Planeeringuala suurus on ca 8 ha.  

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Kambja valla territooriumil.   

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Lohu maaüksusest üks elamumaa, üks maatulundusmaa ja üks ärimaa sihtotstarbega krunt. Tekkinud ärimaa krundile on planeeritud ehitusõigus sidemasti ja seda teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.  

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, transpordiametiga, kaitseministeeriumiga, politsei- ja piirivalveametiga ning tehnovõrgu valdajatega.  

Planeerimisseaduse alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse andmiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse andmiseks määrati tähtaeg 15.10.2021.   

Arvamuse andmise perioodil esitati planeeringulahenduse osas seisukohti ning AS Elisa Eesti koostas vastuskirja. Vastuskirja järgselt anti piirinaabritele tähtajaga võimalus esitada taaskord seisukohti ning tähtajaliselt need ka esitati. Seejärel korraldati avalik arutelu.  

Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 15.02.2022 Kuuste koolis. Koosolekul arutati planeeringulahenduse üle ning piirinaabrid ja kogukond esitasid mitmeid ettepanekuid planeeringulahenduse kohta. Arutelu käigus sooviti teada, kas planeerimise käigus on kaalutud ka sidemasti paiknemist maanteele lähemale. Sidemasti planeeritud kõrgus on 80 m ning lähtuvalt sellest on planeeringulahenduses masti kaugus planeeritud 80 m kaugusele teest (st ohutsooni kaugusele). Kuna planeeritud mast asub üldplaneeringu kohaselt väärtuslikul põllumaal, siis tegi kohalik kogukond Kambja vallavalitsusele ettepaneku uurida transpordiametilt, kas oleks võimalik sidemasti planeerida maanteele lähemale, kuna sellisel juhul säiliks põllumaa massiiv terviklikumalt. Veel tehti avaliku arutelu käigus ettepanek AS-ile Elisa Eesti  uurida teiste teenusepakkujate võimaliku liitumise kohta planeeritava sidemastiga. Elisa Eesti AS on andnud teada, et vähemalt üks teenusepakkuja on teavitanud, et on huvitatud planeeritava sidemastiga liitumisest.  

Kambja vallavalitsus küsis 08.03.2022 kirjas transpordiametist seisukohti-tingimusi sidemasti Vana-Kuuste – Lootvina teele võimalikuks lähemale planeerimiseks. Transpordiamet vastas oma 25.03.2022 kirjas, et sidemasti kavandamine riigiteele lähemale ei ole lubatud.  

Kambja vallavalitsus edastas 21.04.2022 detailplaneeringu avalikul arutelul osalenutele kirja, milles selgitab AS Elisa Eesti  poolt uuritud teiste teenusepakkujate võimaliku sidemasti liitumise temaatikat ning transpordiameti seisukohti sidemasti võimaliku riigiteele lähemale planeerimise osas. Samas kirjas märgib vallavalitsus, et jätkab detailplaneeringu koostamise menetlemise protsessi. Eelmainitud kirjale kohaliku kogukonna poolt seisukohti ei esitatud.   

Vastuvõtmine 

Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kambja vallavalitsuse 12.05.2022 korraldusega nr 470

Avalik väljapanek  

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 02. - 15.06.2022 Kambja vallavalitsuse kantseleis aadressiga Pargi 2, Ülenurme alevik ja Kambja vallavalitsuse teenuskeskuses aadressiga Kesk 2, Kambja alevik ning Kambja valla veebilehel siinsel leheküljel: