Muudatustest jäätmehoolduse korraldamisel

Vallavolikogu võttis 29.06.2022 vastu uue Kambja valla jäätmehoolduseeskirja. Eeskirja uuendamise vajadus tulenes nii jäätmeseaduse nõuete täitmise vajadusest kui valla eesmärkidest edendada jäätmehoolduse korraldust. 

Eeskirja uuendamisega on loob meie vald lahendused toetamaks nii riigi eesmärke kui kindlasti ka iga elaniku soove edendada jäätmete taaskasutamist. Riigi eesmärgiks on saavutada 2025 aastaks majapidamises tekkinud olmeliste jäätmete ringlussevõtt vähemalt 55% ulatuses. Tänane tase on 30% juures, mis tähendab selget vajadus muuta suhtumist ja tegevusi jäätmete liigiti kogumisel. Esmatähtis on muuta tekkekohal jäätmete liigiti kogumine valla elanikele arusaadavaks ja mugavaks tegevuseks, mis on eelduseks jäätmete suuremas mahus ringlusse suunamisel. Meie elanike teadlikkus keskkonnahoiust ja valmisolek jäätmeid liigiti koguda on suurenenud ning uue eeskirjaga pakutakse selleks ka sobivaid lahendusi. 

Keskkonnaministeeriumi 2020. aastal tellitud uuring „Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguse uuring" kohaselt leidub segaolmejäätmetes (massiprotsentides) 32% biojäätmeid (toidujäätmed, aiajäätmed) ja 32% pakendijäätmeid, lisaks veel paberit ja kartongi. Seega meie tavapärane segaolmejäätmete prügikast sisaldab väga palju sellist kraami, millega saab veel midagi kasulikku ette võtta.

Just toidujäätmete (ametlik määratlus on köögi- ja sööklajäätmed) liigiti kogumise edendamine on riiklikuks prioriteediks ning sama mõtet kannab ka meie valla uus jäätmehoolduse eeskiri. Läbi arusaadava ja mugava kohtkogumise korralduse, kus jäätmevedaja veab jäätmed elanike ukse juures ära, saame ühiselt viia valla jäätmemajanduse uuele tasemele ja hoiame oma kodukoha jäätmereostuse vabana. 

Muudatustest täpsemalt

Lisanduvad uued kohustuslikult ja vabatahtlikult üleantavate jäätmete liigid korraldatud jäätmeveo raames. Kokku on seitse erinevat jäätmeliiki, mis on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud.

Segaolmejäätmete kogumine on kohustuslik kõikidele elanikele juba täna ja see reegel kehtib ka edaspidi.

Kõikidele valla elanikele kehtivaks esimeseks uueks nõudeks on kohustus eraldi koguda ja üle anda toidujäätmeid

Kui toidujäätmeid kogumismahutiga üle anda ei soovi, siis on võimalik jäätmeid oma kinnistul kompostida. Kompostimine on ka valla poolt eelistatud tegevuseks kuna aitab vähendada jäätmeveokite liiklemise mahtu ja võimaldab elanike valmistada endale kompostmulda. Tihehoonestusalal asuvates elamutes (korterelamud on välistatud) võib kompostimiseks kasutada ainult kinnist kompostrit. Hajaasustuses võib kasutada ka aunkompostimist. Samas tuleb jälgida, kuhu kompostri paigutad! Tuleb jägida, et see oleks vähemalt 2 meetri kaugusel naaberkinnistust, kui naabrid ei lepi kokku teisiti, ja vähemalt 10 meetri kaugusel kaevust. Kompostimisele kehtivad kindlad nõudeid, mis on vajalikud selleks, et jäätmed ikka ilusti komposteeruksid ja välditud oleksid lõhnahäiringuid. Kompostimisele kehtivate nõuete osas lisatakse täpsem juhend valla kodulehele. 

Oluline on teada, et elanikud, kes ei anna toidujäätmeid mahutiga jäätmevedajale üle, loetakse automaatselt toidujäätmete kohtkompostijateks. Seega kui elanik soovib kasutada jäämete üleandmise teenust, peab ta vastava teenuse jäätmevedajalt tellima. Kui elanik soovib korraga nii kompostida (nt ainult suvel) kui kogumismahutiga koguda ja jäätmeid jäätmevedajale üle anda, siis see on ka võimalik. Elanik saab igal ajal tellida endale jäätmevedajalt kogumismahuti ja asuda jäätmeid üle andma. Kuna toidujäätmete liigiti kogumine on tõesti väga oluline tegevus, siis kehtestatakse nende üleandmisele ka soodushind.

Teine muudatus puudutab segapakendeid. Kõik valla elanikud on kohustatud segapakendeid liigiti koguma ja korraldatud jäätmevedajale üle andma. Kuna pakendijäätmete tekkemaht on suur, siis edaspidi ei pea viima pakendeid tänavatel asuvatesse suurtesse konteineritesse, vaid saab mugavalt koduukse juures üle anda.

Järgmine muudatus puudutab paberit ja kartongi ning klaaspakendit. Neid jäätmeliike peavad kohustuslikult koguma ja jäätmevedajale üle andma korterelamutes ja ridaelamutes elavad isikud ning äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistud, kus tekib vastavaid jäätmeid. Kõikides ülejäänud elamutüüpides elavad isikud peavad samuti paberit ja kartongi ning klaaspakendit liigiti koguma, kuid nemad saavad need jäätmed üle anda avalikkesse kogumismahutitesse. Avalike mahutite asukohad tehakse teatavaks valla kodulehel.

Aia- ja haljastujäätmeid ning suurjäätmeid on samuti võimalik üle anda jäätmevedajale. Vedu hakkab toimuma regulaarsete kogumisringidena, kuhu saab ennast kirja panna.

Kogumismahutitest ja nende tühjendamise aegadest. Jäätmete kogumine toimub kogumismahutiga ning erijuhud kogumiskoti kasutamisel määratakse korraldatud jäätmeveo hankega.

Kogumismahutite kasutamisel saavad naabrid teha koostööd ehk kasutada ühismahuteid. Ühismahuti kasutamine võimaldab mahuti paigutada sobivaimasse asukohta nt ühisesse jäätmemajja ning jagada mahuti kulud seda kasutavate elanike vahel ja vähendada ka jäätmeveoki liikumise vajadus. Ühismahuti kasutajate arv ei ole piiratud.

Kogumismahutite tühjendamise kindlad ajavahemikud on määratud vaid segaolmejäätmete ja toidujäätmete osas, muude jäätmeliikide kogumismahutite tühjendamine toimub vastavalt vajadusele. Mahuti tühjendusvälba määramisel on oluline silmas pidada, et jäätmed ikka mahuksid mahutisse ära ja oleks välditud jäätmereostuse (jäätmete lendumine, lõhn) teke. Soovitame elanikel võtta kasutusele pigem suurem kogumismahuti, et tavapärasest suurem jäätmekogus oleks võimalik probleemideta mahutisse panna. Hoiame oma koduvalla ikka puhtana.

Saab ka vabastusi jäätmeveoga liitumise kohustusest. Elanikel on võimalik esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemiseks juhul kui 1) kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, 2) kinnistut ei kasutata perioodil 01.10 - 30.04.

Muud jäätmeliigid saavad samuti reguleeritud. Lisaks korraldatud jäätmeveo raames jäätmete liigiti kogumisele reguleeritakse eeskirjas ka kõiki muid jäätmetega seotud tegevusi, millega elanikud võivad kokku puutuda. Milliseid jäätmeid ja kuidas tohib oma ahjus ja lõkkes põletada, kuidas ehitus-lammutusjäätmeid koguda, mida teha vanade ravimitega jne. Palun tutvuge uue eeskirjaga, mis on leitav valla kodulehelt jäätmemajanduse rubriigi alt. 

Kui jäätmed on kokku kogutud, siis on oluline teada, mis nendest edasi saab. Uue eeskirjaga alusel määratakse korraldatud jäätmeveo hankes tingimused ka kogutud jäätmete edasise käitlemise osas. Selliselt tagame ja kontrollime, et jäätmed läheksid võimalikult suures ulatuses ikka materjalina ringlusse ja muusse taaskasutusse. Jäätmete prügilas ladestamine on lubatud vaid minimaalses mahus. 

Jäätmete liigiti kogumist tuleb võtta tõsiselt ka seetõttu, et juhul kui elanik paneb nt toidujäätmeid endiselt segaolmejäätmete kogumismahutisse, siis tegemist on rikkumisega. Jäätmevedajal on kohustus kontrollida jäätmete liigiti kogumise kvaliteeti ning kõrvalekallete tuvastamisel olukord fikseeritakse, sellest teavitatakse ka elanikku, kes saab nüüd suurema jäätmeveo arve seoses rikkumisega. Nii et muretum ja odavam on mitte panna jäätmeid valesse kogumismahutisse. 

Kuidas jäätmeid õigesti koguda, millal on tegemist pakendiga ja millal mitte ja kõikidele muudele korraldatud jäätmeveoga seotud võimalike teemade osas leiab varsti infot valla kodulehel. Koos uue korraldatud jäätmeveo algusega viiakse läbi ka infopäevad kõikidele huvilistele. 

Võib tunduda, et koguda tuleb liiga palju jäätmeliike. See on uus normaalsus, et jäätmed kui väärtuslik ressurss ei läheks raisku. Elanikele tekkekohal jäätmete üleandmise teenuse pakkumine on mugavusteenus ja usume, et see teenus saab hästi toimima.

Uuest korraldatud jäätmeveost

Alates 01.02.2023 rakendub uus korraldatud jäätmevedu. Loe rohkem: https://www.kambja.ee/korraldatud-jaatmevedu