Teated

« Tagasi

Uhti küla Tamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, Lepiku küla Sookalda ja Lõunakalda detailplaneeringu ja Uhti küla Otsa ja Teemeistri ning piirneva riigi maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kambja Vallavalitsus lõpetas 22.03.2023 korraldusega nr 1395 järgmised detailplaneeringute koostamised:

  1. Ülenurme Vallavalitsuse 23.08.2006 korraldusega nr 293 algatatud Uhti küla Tamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
  2. Ülenurme Vallavalitsuse 23.08.2006 korraldusega nr 292 algatatud Lepiku küla Sookalda ja Lõunakalda detailplaneeringu koostamine.
  3. Ülenurme Vallavalitsuse 16.10.2006 korraldusega nr 357 algatatud Uhti küla Otsa ja Teemeistri ning piirneva riigi maa-ala detailplaneeringu koostamine. 

Uhti küla Tamme kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Ülenurme Vallavalitsuse 23.08.2006 korraldusega nr 293. Lepiku küla Sookalda ja Lõunakalda kinnistu detailplaneering algatati Ülenurme Vallavalitsuse 23.08.2006 korraldusega nr 292. Uhti küla Otsa ja Teemeistri kinnistute ning piirneva riigi maa-ala detailplaneering algatati Ülenurme Vallavalitsuse 16.10.2006 korraldusega nr 357.

18.09.2006 sõlmiti KR Majandi OÜ ja vallavalitsuse vahel lepingud detailplaneeringu koostamise õiguse andmiseks KR Majandi OÜ-le Uhti küla Tamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning Lepiku küla Sookalda ja Lõunakalda kinnistu detailplaneeringu osas.  

08.11.2006 sõlmiti KR Majandi OÜ ja vallavalitsuse vahel leping detailplaneeringu koostamise õiguse andmiseks KR Majandi OÜ-le Uhti küla Otsa ja Teemeistri kinnistu ning piirneva riigi maa-ala detailplaneeringu osas. 

Detailplaneeringute lähteülesannetes on sätestatud lähteülesande kehtivusajaks 12 kuud. Lepingutes nr DP-013-06, DP-014-06 ja DP-023-06 punkti 5.4. kohaselt on vallavalitsusel õigus lepingust taganeda, kui planeeringu koostamisest huvitatud isik on lepingut oluliselt rikkunud. Sealhulgas oluliseks rikkumiseks loetakse, kui planeeringu koostamisest huvitatud isik ei ole vallavalitsusele esitanud detailplaneeringu projekti lähteülesandes toodud kehtivusaja jooksul või pikendatud koostamise tähtaja jooksul (p 5.4.2.).

07.09.2007 esitas KR Majandi OÜ esindaja Ülenurme Vallavalitsusele kõigi kolme detailplaneeringu osas taotluse detailplaneeringu koostamise lepingu kehtivusaja pikendamiseks. Ülenurme Vallavalitsuse 25.10.2007 korraldustega nr 462, 463 ja 464 pikendati eelpool nimetatud kolme detailplaneeringu lähteülesannete ja lepingute kehtivusaegasid kuni 25.10.2008.

06.10.2008 esitas KR Majandi OÜ esindaja teistkordselt Ülenurme Vallavalitsusele kõigi kolme detailplaneeringu osas taotluse detailplaneeringu koostamise lepingu kehtivusaja pikendamiseks kaheks aastaks. Ülenurme Vallavalitsus teavitas taotlejat oma 05.11.2008 kirjaga nr 7-8/2027-1, et ei pidanud põhjendatuks taas kord pikendada eelpool nimetatud lepinguid, sest 2008. aastaks oli koostatud uus Ülenurme valla üldplaneeringu lahendus, muutunud olid seadused ja teised õigusaktid, mistõttu olid muutunud ka lähteülesandes toodud põhimõtted. Samas kirjas toodi välja, et juhul kui on soov algatada uuesti detailplaneeringut, siis tuleb selleks täita detailplaneeringu algatamise taotluse vorm ning vallavalitsus koostab uued lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (EhSRS) § 1 lg-te 1 ja 4 kohaselt tuleb enne 01.07.2015 algatatud detailplaneeringu menetlus viia varasema PlanS nõuetele vastavalt lõpule hiljemalt 01.07.2018. See tähendab, et kohaliku omavalitsuse üksusel tuleb võtta vastu otsus, kas DP kehtestada või selle koostamine lõpetada.

Puudutatud isikud on esitanud vallavalitsusele küsimuse seoses detailplaneeringute jätkamiseks nõutavate materjalide nimekirja saatmise osas. Kehtiva Kambja valla üldplaneeringu kohaselt endise Ülenurme valla territooriumi osas asuvad nimetatud planeeringualad hajaasustuse piirkonnas, kus ei ole määratud maakasutuse juhtfunktsiooni ning ehitusõigust on võimalik taotleda projekteerimistingimuste kaudu või detailplaneeringu hajaasustuse põhimõtteid järgides.

EhSRS § 1 lg 5 kohaselt võib planeeringu koostamise korraldaja enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetluse lõpetada, kui planeerimisseaduse kohaselt puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Uhti küla Tamme kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati aastal 2006.

Lepiku küla Sookalda ja Lõunakalda kinnistu detailplaneering algatati aastal 2006.

Uhti küla Otsa ja Teemeistri kinnistute ning piirneva riigi maa-ala detailplaneering algatati aastal 2006.

Seega, kuna kõik eelnevalt viidatud detailplaneeringud on algatatud enne 2015. aastat (lähteülesanded on aegunud) ning kehtiva üldplaneeringu kohaselt on ehitusõigust võimalik realiseerida projekteerimistingimuste kaudu, siis on põhjendatud 2006. aastal algatatud detailplaneeringute menetlused lõpetada.

Kambja Vallavalitsus edastas 10.02.2023 puudutatud isikutele korralduse eelnõu arvamuse avaldamiseks 10 päeva jooksul alates eelnõu kättesaamisest, juhindudes haldusmenetluse seaduse § 40 lg-st 2.

KR Majandi OÜ saatis 16.02.2023 Kambja Vallavalitsusele vastuskirja, milles ei nõustu detailplaneeringute koostamise lõpetamistega. Samas ei ole vastuskirjas toodud välja ühtki sisulist põhjendust, mille osas saaks vallavalitsus seisukoha võtta. Sellest tulenevalt jääb Kambja Vallavalitsus eelpool nimetatud seisukohtade juurde seoses detailplaneeringute menetluste lõpetamisega.