Teated

« Tagasi

Külitse ja lähiümbruse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimistingimuste avatud menetlus

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste (ÜVK) arendamise eesmärgiks on veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine. Külitse aleviku piirkonnas puudub ühtne hallatav ühisveevärk ja kanalisatsioon, seetõttu puudub aktuaalne ülevaade piirkonna veekasutusest, joogivee kvaliteedist ja reoveepuhastite toimivusest. Külitse alevikus on põhjavesi sõltudes piirkonnast nõrgalt kuni keskmiselt kaitstud. Külitse aleviku tarbeks projekteeritakse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrgud, sh magistraaltorustikud, kinnistute liitumispunktid, reoveepumplad, veevarustuse survetõstepumpla. Külitse aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid ühendatakse Tartu linna vee- ja kanalisatsioonivõrguga, selleks projekteeritakse magistraaltorustikud mööda Tartu–Valga km 431,1-435,6 raudtee maa-ala ja osaliselt kõrvalmaantee tee nr 22129 Tõrvandi – Lemmatsi, põhimaantee tee nr 3 Jõhvi – Tartu – Valga maa-aladele ja kõrvalmaantee nr 22195 Külitse – Haage maa-aladele. Ühisveevärgi välja arenedes paraneb elanike poolt tarbitava vee kvaliteet, paraneb Külitse aleviku ja lähiümbruse põhjavee kvaliteet ja piirkonda läbiva Ilmatsalu jõe kvaliteet. Kanalisatsioonivõrgu välja arendamisel paraneb piirkonna keskkonnaseisund ning väheneb pinna- ja põhjavee reostumise oht.

Kambja Vallavalitsus on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta saab esitada kuni 22.03.2023 elektrooniliselt aadressile vald@kambja.ee või paberil aadressile Kambja Vallavalitsus, Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.